Tillatelse til fysiske tiltak i Numedalslågen i Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Numedalslågen i Kongsberg kommune. Klagefrist er satt til 26.02.2021. 

Publisert 01.02.2021

Det gis tillatelse til mudring og utfylling i Numedalslågen i forbindelse med arbeider knyttet til forlengelse av eksisterende overløpsledning fra Sellikdalen renseanlegg. Statsforvalteren har stilt vilkår til gjennomføring av arbeidene for å begrense negative påvirkninger som følge av tiltaket. 

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til vedtaket og tillatelsen i menyen til høyre. 

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 26.02.2021. 

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

Klage skal gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at klager merkes med referanse 2019/57088.