Tillatelse til anleggsarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum kommune

Asker og Bærum Vannverk IKS har fått tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum kommune. Klagefrist er satt til 11. mai 2021.

Publisert 20.04.2021

Statsforvalteren gir tillatelse til utslipp fra anleggsfasen ved etablering av nytt vannbehandlingsanlegg for drikkevann ved Kattås i Bærum kommune. Innenfor reguleringsområde for Kattås vannrenseanlegg skal det etableres bergrom for vannbehandling, anleggsvei og riggområder, gjøres utbedring av flerbruksløype fra Kattås til Franskleiv og parkeringsplass ved Franskleiv, og etableres ny avløpsledning.

Tunnelarbeider og sprengning av fjellhaller kan skje først etter at avløpsledning til VEAS er etablert. Anleggsvann fra disse arbeidene skal slippes til kommunalt spillvannsnett.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jamfør § 16.

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til tillatelsen i menyen til høyre.

Klage

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefrist er satt til 11. mai 2021.

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 

Klagen skal gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2020/22133. 

Kontaktpersoner

Dokumenter