Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kunngjøring: vedtak om tillatelse til Bane NOR til anleggsarbeid i Drammen

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt Bane NOR SF tillatelse etter forurensningsloven i sammenheng med entreprisen UDK 01 i InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 28. juni 2019.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.05.2019

Planstrekningen Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-utbyggingen som skal resultere i en dobbeltsporet jernbane på Østlandet. I henhold til nasjonal transportplan 2018-2029 skal et sammenhengende dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Oslo og Tønsberg være ferdig i 2025.

Anleggsarbeidet som skal gjennomføres i sammenheng med entreprisen UDK 01, vil etter planen pågå fra september 2019 til sommeren 2023, og består av følgende elementer:

  • Etablering av en ca. 6 km lang bergtunnel med evakueringstunneler og tverrslag fra Drammen til Skoger.
  • Rømningstunnel og tverrslag ved Austadveien, Danserud og Gulliksrud.
  • Dagsone Skoger (tilknytte det nye dobbeltsporet for eksisterende jernbanebro over E18).
  • Føringsveier for elektro ved kabelkanal og trekkrør.

 

Anleggsarbeidene vil hovedsakelig medføre utslipp til vann og utslipp av støv og støy. Arbeidene vil også generere avfall og masser.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jamfør § 16. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

 

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 28.06.2019. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2019/319.

Kontaktpersoner

Dokumenter