Tillatelse etter forurensningsloven til deponering i skjermingsvoller ved Moss næringspark

Vi har gitt tillatelse etter forurensningsloven til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser i skjermingsvoller til Skolt Næringspark Moss AS i Moss kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til tiltaket på fastsatte vilkår. Klagefrist er satt til 16. august 2021.

Publisert 07.07.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok søknad 29.06.2020 fra Skolt Næringspark Moss AS om tillatelse til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser i skjermingsvoller ved Moss næringspark i Moss kommune.

Vi har gitt tillatelse til mottak og deponering av 468 400 m3 ikke-forurensede jord- og steinmasser, hvorav ca. 38 780 m3 er sprengstein fra dagsonespregning i skjermingsvoller. Disse massene skal komme fra Bane NORs jernbaneprosjekt i Moss, og fra opparbeiding av næringsparkområdet (gbnr. 3/3139 og 3/2148).

For ikke-forurensede jord- og steinmasser skal konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstige fastsatte normverdier for forurenset grunn i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1.

Vi har vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Ut ifra denne vurderingen er det gitt en tillatelse på fastsatte vilkår. Det er vurdert at disse vilkårene er tilstrekkelige for å ivareta de forurensningsmessige ulempene som anlegget representerer.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jamfør § 16.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

 

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 16.08.2021. En eventuell klage skal fremsettes for Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Referanse: "Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/38427"