Etablering og vedlikehold av sandstrender

Skal du legge ut sand for å vedlikeholde eller lage ny sandstrand må du søke om tillatelse.

Utfylling av sand kan skade miljøet. Det er flere lover som regulerer etablering av sandstrand på egen eiendom. Dersom du planlegger å lage eller vedlikeholde en sandstrand må du søke om nødvendige tillatelser. I denne artikkelen finner du informasjon om hvilke konsekvenser sand kan ha for miljøet og hva du må gjøre dersom du skal legge ut sand.

Hvorfor kan utfylling av sand være negativt for miljøet?

Når du legger ut sand, endrer du den naturlige tilstanden i området. Dette kan påvirke det biologiske mangfoldet negativt. Mange gruntvannsområder er for eksempel sentrale oppvekststeder for fisk og smådyr og derfor viktige å bevare. Utfylling av sand kan bidra til å ødelegge viktige oppvekstområder for fisk og sjøfugl.

Sanden som brukes til etablering eller vedlikehold er som regel hentet fra et annet sted enn der den legges ut. Sanden kan derfor inneholde fremmede arter som kan påvirke eller ta over for naturlig plante- og dyreliv.

Sand som brukes til strendene kan også være finkornet, noe som kan være skadelig for planter og dyr. Partikkelspredning fra sand til vannet kan også skje lenge etter at man har lagt ut sanden.
Private sandstrender kan i tillegg virke privatiserende for allmennheten. En sandstrand kan gi inntrykk av at stedet er privat selv om det skal være åpent for alle.

Hvilke tillatelser trenger du?

Det å legge ut sand kan få store konsekvenser. Det er derfor viktig at konsekvensene blir vurdert av de riktige myndighetene i hver sak. Det er ikke lov å legge ut sand før du vet at du har alle nødvendige tillatelser. For utlegging av sand må du søke både kommunen og Statsforvalteren om tillatelse. Statsforvalteren er myndighet og gir tillatelser etter forurensningsloven. Kommunen er myndighet og gir tillatelser etter plan- og bygningsloven. Nedenfor kan du lese hvordan du skal gå frem om du vil anlegge sandstrand.

Tillatelse etter forurensningsloven

Når du planlegger å anlegge eller vedlikeholde en sandstrand, skal Statsforvalteren vurdere om dette kan medføre nevneverdig forurensning eller skade på miljøet. Det er den som vil legge ut sand som må kontakte Statsforvalteren med informasjon om det man ønsker å gjøre. Du finner søknadsskjema i menyen til høyre på siden. Dersom du er usikker på hvilke opplysninger vi trenger, kan du kontakte Statsforvalteren.

Tillatelse etter plan og bygningsloven

I tillegg til tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren må kommunen gjøre en vurdering etter plan- og bygningsloven. Denne loven forbyr "vesentlige inngrep" i 100-metersbeltet. Et vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1. Utfylling av sand i strandsonen kan være et slik vesentlig inngrep. Ta kontakt med planavdelingen i din kommune for mer hjelp til å søke etter plan- og bygningsloven.