Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Bane Nor - Moss - endring av vilkår for utslipp til vann

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 01.07.2021 ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse for anleggsarbeid for jernbaneutbygging i Moss kommune. Statsforvalteren setter grenseverdier for utslipp av metaller og PAHer til Mossesundet og Gunnarsbybekken.   

Publisert 01.07.2021

Bakgrunn og søknad

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 11.03.2021 mottatt søknad fra Bane NOR SF om endring av tillatelse etter forurensningsloven (2019.0407.T) for anleggsarbeid i totalentreprise for nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad. Søknadsgrunnlaget er revidert og presisert i brev av 21.05.2021 og 14.06.2021. Det nye dobbeltsporet er et viktig samferdselsprosjekt av stor samfunnsmessig betydning.

Bane NOR har tillatelse fra Statsforvalteren til å slippe ut renset anleggsvann til Gunnarsbybekken, Verlebukta og Mossesundet (tillatelsesnr. 2019.0407.T). Tillatelsen inkluderer utslipp av metaller og PAHer (polyaromatiske hydrokarboner) til Verlebukta, med tilhørende grenseverdier. Bane NOR har søkt om å inkludere utslipp av metaller og PAHer også til Mossesundet og Gunnarsbybekken i tillatelsen, med grenseverdier for utslipp.

Det er ikke tillatt å slippe tunneldrivevann til Gunnarsbybekken, og dette er heller ikke aktuelt i endringssøknaden.

 

Strengere vilkår enn omsøkt nødvendig for å beskytte vannmiljøene

Statsforvalteren endrer tillatelsen og setter grenseverdier for utslipp av metaller og PAHer til Mossesundet og Gunnarsbybekken. Statsforvalteren har vurdert søknaden og kommet frem til at fordelene for tiltakshaver av at vilkårene endres er vesentlig større enn ulempene for miljøet. Det forutsettes at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig. For å beskytte vannmiljøene har Statsforvalteren for noen parametere satt betydelig strengere grenseverdier enn omsøkt. Dette gjelder benso(a)pyren og kobber til Mossesundet og krom, kobber, kadmium og indeno(1,2,3-cd)pyren til Gunnarsbybekken.

 

Tiltaksområde for forurenset grunn ved Circle K

Bane NOR har i brev av 04.06.2021 bedt om at et mindre område for tiltak i forurenset grunn ved Circle K, skal inkluderes i tillatelsen. Statsforvalteren legger til dette delområdet for forurenset grunn til tillatelsens tiltaksområde Moss Sentrum.

 

Tillatelsen

Tillatelsen er endret med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 5. Endret tillatelse med vilkår er lagt ut i menyen til høyre.

 

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 08.08.2021. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Referanse: «Klage på vedtak i sak 2019/51880.»

Dokumenter