Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Bane NOR – endring av vilkår om tiltak i forurenset grunn

Statsforvalteren har i vedtak av 02.02.2021 ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse for anleggsarbeid for jernbaneutbygging i Moss kommune. Statsforvalteren endrer tillatelsens vilkår om tiltak i forurenset grunn.

Publisert 09.02.2021

Statsforvalteren har 04.06.2020 mottatt søknad fra Bane NOR om endring av tillatelse etter forurensningsloven (2019.0407.T) for anleggsarbeid i totalentreprise for nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad. Søknadsgrunnlaget er revidert og presisert i brev av 17.07.2020, 03.09.2020 og 16.09.2020. Bane NOR søker om å kunne omdisponere masser med PAHer og dieldrin, og/eller la disse bli liggende igjen i tiltaksområder. Til søknaden hører flere dokumenter med stedspesifikke risikovurderinger.  

Aktuelle områder er en del av prosjektet nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad, som er regulert for utbygging av jernbane. I forbindelse med regulering, og i forbindelse med tillatelse etter forurensningsloven gitt av Statsforvalteren, har det vært anledning for berørte parter å komme med høringsuttalelser Søknaden om endring av gjeldende tillatelse etter forurensningsloven har ikke vært forhåndsvarslet, da endringen anses å være av mindre miljømessig betydning. Vi viser i denne forbindelse til forurensningsforskriften § 36-9, andre ledd bokstav b.

Statsforvalteren vurderer at tillatelsens vilkår om forurenset grunn til dels kan endres basert på søknaden fra Bane NOR SF, og at endringene ikke vil føre til nevneverdige negative konsekvenser for miljøet. Vi endrer tillatelsens vilkår slik at forurensede masser i større grad kan bli liggende og eventuelt omdisponeres innenfor respektive tiltaksområde.

Tillatelsen er endret med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 5. Endret tillatelse med vilkår er lagt ut i menyen til høyre.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. For nærmere informasjon viser vi til vedtaket.