Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


06.01.2020

Tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved Godfarfoss kraftverk

Glitre Energi Produksjon AS har fått tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved Godfarfoss i Nore og Uvdal kommune. Vedtaket kan påklages innen 31. januar 2020.


16.12.2019

Tillatelse til utslipp fra avløpsanlegg i Krødsherad kommune

Krødsherad kommune har fått ny tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Norefjell renseanlegg. Tillatelsen omfatter det totale avløpssystemet knyttet til Norefjell renseanlegg, herunder både ledningsnett, renseanlegg og resipientovervåkning. Vedtaket kan påklages innen 31. januar 2020.


09.12.2019

Pålegger strakstiltak Løvenskioldbanen

Fylkesmannen pålegger Norges Skytterforbund strakstiltak for å redusere tungmetallholdig avrenning fra leirduebanen på Løvenskioldbanen.


02.12.2019

Tillatelse til utslipp i forbindelse med anleggsarbeider i Drammen

Bane NOR har fått tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedende arbeider  knyttet til InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 7. januar 2020. 


25.11.2019

Tillatelse til behandling av oljeholdig sandfangslam til Lindum AS, Drammen

Vi har gitt Lindum AS tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av 7000 tonn mer oljeholdig sandfangslam i 2019 på Lindum i Drammen enn de tidligere har hatt tillatelse til. Vi har samtidig foretatt noen endringer i tillatelsen. Vedtaket kan påklages innen 20. desember 2019.


18.11.2019

Vedtak om tillatelse til sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune

Fylkesmannen har gitt Sirkel Materialgjenvinning AS tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av et sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune. Det gis tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


15.11.2019

Tillatelse til mudring i Rørvikbukta og avslag på søknad om dumping i sjøen

Vi har ferdigbehandlet søknad om tillatelse til mudring i Rørvikbukta i Rygge kommune og dumping av masser i sjø ved Midtre Sletter i Råde kommune. Vedtaket kan påklages innen 16. desember 2019.


14.11.2019

Vedtak om avslag av søknad om mudring og dumping i sjø - Herføl i Hvaler kommune

Fylkesmannen avslår søknaden fra Tom Tidemann om tillatelse til mudring ved Henry A. Larsens vei 16 (gbnr. 30/42) på Herføl i Hvaler kommune og dumping av masser i sjø ved Midtre Sletter i Råde kommune. Vedtaket kan påklages innen 14. desember 2019.


07.11.2019

Tillatelse til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika

Vi har gitt Oslo S Utvikling AS tillatelse etter forurensningsloven til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika i Oslo kommune. Vedtaket kan påklages innen 8. desember 2019.


31.10.2019

Tillatelse til utvidelse av deponi og endringer i avfallsaktiviteter på Lindum avdeling Drammen

Vi har gitt Lindum AS tillatelse etter forurensningsloven til utvidelse av deponi og andre endringer i avfallsaktiviteter på Lindum avdeling Drammen. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår. Vedtaket kan påklages innen 30. november 2019.