Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


06.02.2020

Tillatelse til utslipp fra snøsmelteanlegg ved Grønlia i Oslo kommune

NCC Constructions AS har fått utslippstillatelse for snøsmelteanlegget ved Grønlia i Oslo med utslipp av smeltevann til indre Oslofjord. Klagefrist er 6. mars 2020.


04.02.2020

Tillatelse til utvidelse av deponi på Lindum Oredalen i Asker

Lindum Oredalen AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til utvidelse av deponiet og andre endringer i avfallsaktiviteter på Oredalen avfallsanlegg. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår. Klagefrist er 1. mars 2020.


03.02.2020

Tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra Vålerengtunnelen

Statens vegvesen har fått tillatelse til utslipp av renset tunnelvaskevann fra Vålerengtunnelen i Oslo kommune. Klagefrist er 3. mars 2020. 


23.01.2020

Tillatelse til utfylling på Holmen i Drammen kommune

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø mellom Furuholmen og Risgarden på Holmen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 20.02.2020. 


20.01.2020

Tillatelse til mudring og tildekking i sjø ved Bispevika i Oslo kommune

Fylkesmannen gir Bjørvika Infrastruktur AS tillatelse til mudring og tildekking i sjø i Oslo kommune. Klagefrist på vedtaket er 21. februar 2020.


15.01.2020

Program for avløpsseminar er klart

Fylkesmannen arrangerer i samarbeid med Miljødirektoratet seminar om avløp for ansatte i kommuene 30. januar. Programmet er nå klart, og påmeldingsfrist er 19. januar. Les mer og meld deg på i lenken til høyre. 


14.01.2020

Tillatelse etter forurensningsloven til Franzefoss Gjenvinning AS avd. Asker– Yggeseth Næringspark

Fylkesmannen har i vedtak av 10.01.2020 ferdigbehandlet søknad fra Franzefoss Gjenvinning AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og omlasting av ballet næringsavfall. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


13.01.2020

Tillatelse til mudring ved Båtstø i Frogn kommune

Vi har ferdigbehandlet søknad om tillatelse til mudring ved Båtstø (gbnr. 59/198) i Frogn kommune i forbindelse med etablering av en ny vannledning. Vi gir tillatelse på nærmere vilkår. Vedtaket kan påklages innen 14. februar 2020.


13.01.2020

Tillatelse til mudring og utfylling i Mosseelva i Moss kommune

Statens vegvesen Region øst har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Mosseelva i Moss kommune. Vedtaket kan påklages innen 17. februar 2020. 


06.01.2020

Midlertidig tillatelse til deponering av overskuddssnø på Berskaug

Drammen kommune har fått midlertidig tillatelse til drift av snødeponiet på Berskaug i Drammen. Vedtaket kan påklages innen 31. januar 2020.