Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


20.04.2020

Etablering av sandstrand krever søknad

Skal du legge ut sand for å vedlikeholde eller lage ny sandstrand må du søke om tillatelse. 


15.04.2020

Tillatelse til drift av avfallsanlegg – Magnus Narum AS, Eiklesvegen 86 i Gol kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Magnus Narum AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg, i Gol kommune. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


03.04.2020

Tillatelse til utslipp i forbindelse med bygging av E18 Lysaker til Ramstadsletta

Statens vegvesen har fått tillatelse etter forurensingsloven til utslipp i anleggsfasen i forbindelse med forberedende arbeider for bygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Klagefrist er 29.april 2020


18.03.2020

Kunngjøring av vedtak om midlertidig tillatelse til økte lagringsrammer for smittefarlig avfall – XO Gjenvinning AS, Baneveien 123 i Lier kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i vedtak av 17.03.2020 ferdigbehandlet søknad fra XO Gjenvinning AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til økt mengde og lagringstid for mellomlagring av smittefarlig avfall. Fylkesmannen gir midlertidig tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


04.03.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Vestre Strandvei 93 på Tofte

Hurum Brygge AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre fysiske tiltak i sjø ved Vestre Strandvei 93 på Tofte i Asker kommune. Klagefrist er 3. april 2020.  


02.03.2020

Tillatelse for Peterson Packaging AS - bølgepappfabrikk i Halden kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden fra Peterson Packaging AS, hvor virksomheten søker om tillatelse etter forurensningsloven til en ny bølgepappfabrikk. Vi gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


19.02.2020

Miljøhensyn gjør at skyteanlegg på Bekkhus må legges ned

Bekkhus skytebane, som ligger i Sarpsborg, kan drives midlertidig frem til 1. januar 2022. Etter dette vil det ikke lenger være lov med skyteaktivitet på Bekkhus. Fylkesmannen mener videre drift av skyteanlegget medfører en for stor forurensing av Tunevannet og området rundt skyteanlegget.


18.02.2020

Avløpsseminar 2020

Torsdag 30. januar arrangerte Fylkesmannen i Oslo og Viken avløpsseminar på Helsfyr i Oslo.


17.02.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad

Statens vegvesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad. Klagefrist er 17. mars 2020. 


13.02.2020

Tillatelse til utslipp i forbindelse med bygging av Fornebubanen

Oslo kommune, Fornebubanen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfasen i forbindelse med bygging av Fornebubanen. Klagefrist er 14.03.2020.