Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


17.06.2020

Tillatelse til mudring i sjø ved Filtvet båthavn i Asker

Asker kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Ekrebukta ved Filtvet båthavn i Asker kommune. Klagefrist er satt til 17.07.2020.  


10.06.2020

Tillatelse til etablering av mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt – Holtet Pukk og Betong AS i Krødsherad

Holtet Pukk og Betong AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt, i Krødsherad kommune. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår.


09.06.2020

Tillatelse til mudring og utfylling i Tyrifjorden

Statsbygg har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Utøyakaia i Tyrifjorden i Hole kommune. Klagefrist er satt til 10.07.2020. 


04.06.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Kattegat kai i Drammen

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i sjø ved Kattegat Kai på Holmen i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 1. juli 2020.


03.06.2020

Tillatelse til etablering av mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt – Nordic Road Services Hensmoen

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Nordic Road Services AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt, i Ringerike kommune. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår.


12.05.2020

Tillatelse til mudring ved Akershusutstikkeren i Oslo

Oslo Havn KF har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Akershusutstikkeren (gbnr. 207/415) i Oslo. Klagefrist er 9. juni 2020.


11.05.2020

Tillatelse til drift av avfallsanlegg og deponi på Gomsrud

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Kongsberg kommune, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg og deponi i Kongsberg kommune. Vi gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


11.05.2020

Tillatelse til Furuseth AS, Vardevegen 50 Dal i Ullensaker kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Furuset AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til slakteri- og skjærevirksomhet i Ullensaker kommune. Vi gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


30.04.2020

Tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann i Ullensaker kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Ullensaker kommune, hvor det søkes om ny tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann i Ullensaker kommune. Vi gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


21.04.2020

Midlertidig tillatelse til deponering av overksuddssnø på Longsdalen i Rælingen

Rælingen kommune har fått midlertidig tillatelse til drift av snødeponi på Longsdalen. Vedtaket kan påklages innen 21. mai 2020.