Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


17.12.2020

Ny tillatelse til drift av bryggeri- og drikkevareindustri – Hansa Borg Bryggerier AS avdeling Borg Sarpsborg kommune

Fylkesmannen har i vedtak av 17.12.2020 ferdigbehandlet søknad fra Hansa Borg Bryggerier AS avdeling Borg, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven til økte produksjonsrammer for drift av bryggeri- og drikkevareindustri. Dette innebærer at virksomheten har fått en helt ny tillatelse.


15.12.2020

Tillatelse til utfylling i sjø ved Holmen i Drammen kommune

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Holmen i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 29. januar 2021. 


26.11.2020

Tillatelse til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser ved Råde massedeponi, i Råde kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Feste NordØst AS på vegne av Skolt Pukkverk AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser, i Råde kommune. Det gis tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


23.11.2020

Tillatelse til drift av avfallsanlegg – Sundbrei Transport AS, Kleivi Næringspark i Ål kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Sundbrei Transport AS, der det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg, i Ål kommune. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


16.11.2020

Revidert tillatelse til Rokke avfallsanlegg i Halden kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden fra Halden kommune om revidert tillatelse etter forurensningsloven til deponi og avfallsaktivitet. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


12.11.2020

Tillatelse til drift av snødeponi på Gomsrud

Kongsberg kommune har fått tillatelse til utslipp fra snødeponi ved Gomsrud i Kongsberg. Klagefrist er 3. desember 2020.


12.11.2020

Tillatelse til terrenginngrep i forurenset grunn – Fornebubanen

Oslo kommune Fornebubanen har fått tillatelse etter forurensningsloven for terrenginngrep forurenset grunn på strekningen Lysaker til Majorstua i Oslo kommune.


27.10.2020

Tillatelse til utslipp i forbindelse med InterCity-utbyggingen i Drammen kommune

Bane NOR SF har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i forbindelse med InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. Det er fattet vedtak om avslag til utslipp fra arbeider som ikke er i tråd med gjeldene arealplaner. Klagefrist er satt til 18. november 2020. 


26.10.2020

Tillatelse til mudring i sjø ved Øketangen Bryggeforenings fellesbrygge i Sarpsborg kommune

Øketangen Bryggeforening har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved deres fellesbrygge i Sarpsborg kommune. Det er fattet vedtak om avslag på søknad om dumping av muddermassene på Midtre Sletter i Råde kommune. Klagefrist er satt til 17. november 2020. 


12.10.2020

Endring av tillatelse til utslipp av støy fra anleggsarbeider i Drammen

Fylkesmannen har endret støykrav i tillatelser etter forurensningsloven i forbindelse med InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 9. november 2020.