Småbåthavner

Flere båter ligger fortøyd i en småbåthavn.
Småbåthavn med fortøyde båter. Foto: Kjersti Aa. Hirth / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Småbåthavnene må ha et system som sikrer at båteierne får levert avfallet sitt ved havnen.

Sist endret 29.03.2023

Samtidig som båteiere må passe på å håndtere avfall forsvarlig, må også småbåthavnene ta ansvar for at deres havn ikke forurenser fjorden.

Småbåthavnenes ansvar

Alle havner skal ha en avfallsplan som er godkjent av Statsforvalteren. Dersom havnen ikke inngår i en felles avfallsplan for småbåthavner som er utarbeidet av kommunen, så må havnen sende inn en egen avfallsplan til Statsforvalteren. Avfallsplanen skal evalueres og oversendes Statsforvalteren for ny godkjenning minst hvert tredje år.

Det er havneansvarlig som skal sørge for at avfallet blir mottatt og videre håndtert i henhold til avfallsplanen.

Farlig avfall

Hovedkilden til forurensningen er spyling og vedlikehold av skrog i småbåthavner. Ved båtpussen oppstår ulike typer farlig avfall, både i form av brukte kjemikalier som for eksempel spillolje og frostvæske, og i form av rester fra selve pussingen, som blant annet slipestøv, malingrester og bunnstoffrester.

Kildesortering

Båthavnene er forpliktet til å ha praktiske innretninger som gjør at brukerne kan levere farlig avfall som oppstår:

  • Spillolje, motoroljer og smøreoljer (bør holdes atskilt fra olje med vann, så blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning)
  • Oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester, for eksempel fra bunnen av båter
  • Oljefilter, bensinfilter og dieselfilter
  • Blandet drivstoff
  • Blybatterier
  • Andre batterier
  • Malingsrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
  • Spraybokser
  • Elektrisk- og elektronisk utstyr (EE-avfall)

Båtvrak og kasserte båter

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler og være laget av komponenter som kan skade miljøet. Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer din kasserte fritidsbåt til et lovlig avfallsmottak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Båten kan leveres til avfallsmottak hele året og utbetaling av vrakpant krever søknad. Ordningen gjelder fritidsbåter med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot).