Avfall og gjenvinning

Oppdatert 03.01.2022

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.06.2022

Brenner du avfall på sankthansbålet?

Mange ønsker å tenne sankthansbål. Husk at det er ulovlig å brenne avfall på bål. Har du planer om å lage sankthansbål, må du sjekke om det er tillatt i din kommune.


Publisert 02.05.2022

Småbåthavnene må ta miljøansvar

Samtidig som båteiere må passe på å håndtere avfall forsvarlig, må også småbåthavnene ta ansvar for at deres havn ikke forurenser fjorden. Småbåthavnene må ha et system som sikre at båteierne får levert avfallet sitt ved havnen.


Publisert 30.11.2021

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Moelven Soknabruket AS – Ringerike kommune

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad av 29.11.2019 fra Moelven Soknabruket AS om tillatelse for sagbruk og treimpregnering på Hovlandsmoen industriområde i Ringerike kommune.


Publisert 13.10.2021

Kommunens ansvar for forsøpling - oppdatert veileder

Miljødirektoratet har nå oppdatert veiledningsmaterialet til kommunene for å følge opp forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander.


Publisert 18.12.2020

Borge pukkverk avfallsdeponi får delvis medhold i klage

Vi har vurdert klagene og har kommet frem til at det er grunnlag for imøtekomme de på visse punkter. Det gjøres endringer i begrensning av vannmengde og tidsrom for utslipp til Moumbekken i Fredrikstad kommune, samt for grenseverdiene.


Publisert 09.09.2020

Endret tillatelse til Borge pukkverk avfallsdeponi Fredrikstad

Fylkesmannen skjerper kravene til Borge pukkverk avfallsdeponi i Fredrikstad. Samtidig tillates det midlertidig utslipp av renset sigevann til Moumbekken.


Publisert 26.03.2020

Kartlegging av mottak for jord- og steinmasser

Vi ber kommunene om informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Informasjonen skal brukes til å få oversikt over hvor mange anlegg som må ha tillatelse som følge av endring i avfallsregelverket.