Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


30.11.2023

Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken, for virkeområder i Buskerud og på Hadeland

Forskriften skal bidra til å styrke den innsatsen landbruket allerede gjør for å begrense avrenning og erosjon fra jordbruksarealer, slik at jorda holder seg på jordet.


29.11.2023

Kunngjøring: Vedtak om vern av Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde

Vi har nå sendt et eget brev til alle offentlige og private organisasjoner og andre høringspartnere. Brevet orienterer om detaljer rundt vernevedtaket.


27.11.2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2023 / 2024

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2023 og varer til 31. mai 2024 eller til kvotene er fylt. Her finner du informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Viken. 


24.11.2023

Høyring av søknad om utfylling i Strandafjorden for etablering av turveg i Ål kommune

Ål kommune har søkt om løyve etter forureiningslova til utfylling av massar i Strandafjorden i Ål kommune.


22.11.2023

Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Drammen – Sota – Drammen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Drammen, heretter NGM Drammen, om tillatelse til å motta og behandle Li-ion batterier på Sota 11 i Drammen kommune. Videre søker NGM Drammen om tillatelse til å motta og mellomlagre demonterte katalysatorer og partikkelfilter fra kasserte kjøretøyer.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen