Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

I mars inviterte vi alle kommunene i Viken og Oslo til en serie med digitale foredrag. Du kan se hele sendingen eller de enkelte faginnleggene her.


17.06.2021

Indre Oslofjord kjerneområde for «ny» utvalgt naturtype

Åpen grunnlendt kalkmark er mer truet enn antatt, og trenger beskyttelse.


16.06.2021

Indre Oslofjord – «hot-spot» for truede lavarter knyttet til kalkberg

Kystsonen i Indre Oslofjord er et av de største pressområdene i landet, og blant de mest brukte arealene i friluftslivssammenheng. Til tross for dette, er sonen tyngdepunkt for flere truede lavarter.


15.06.2021

Foreslår vern med sikte på aktiv naturvernbrenning

Vi starter nå opp verneplanprosessen for et skogområde i Aurskog-Høland, der vi planlegger for aktiv naturvernbrenning som skjøtselsmetode. Formålet med naturvernbrenningen er å bevare og legge til rette for arter som er avhengige eller begunstiget av skogbrann. Alle som ønsker det kan komme med innspill innen 1. september 2021.


15.06.2021

Høring av søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - E18 Lysaker til Ramstadsletta, Gjønnestunnelen i Bærum kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 28.04.2021 mottatt søknad fra Statens Vegvesen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum kommune.


11.06.2021

Årlig rapportering for avløp 2019

Hvert år sender avløpssektoren inn årsrapport til Fylkesmannen. Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2019. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen