Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


05.03.2021

Tillatelse til mudring i Glengshølen i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Glengshølen i Sarpsborg kommune. Klagefrist er satt til 31.03.2021. 


04.03.2021

Tilrår vern av fem nye og utvidelse av to naturreservater i Viken

Vi har sendt en ny tilråding om vern av skog til Miljødirektoratet.
Tilrådingen omfatter fem nye naturreservater og utvidelser av to reservater i kommunene Indre Østfold, Drammen, Nesbyen, Aurskog-Høland og Lier. 


03.03.2021

Utsatt frist for å søke om FKT-midler i deler av Østfold

Fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak) er utsatt til 22. mars for deler av tidligere Østfold fylke.


03.03.2021

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved ny dronekai - Moss havn i Moss kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok den 16.02.2021 søknad fra ASKO Maritime AS om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø i forbindelse med ny dronekai i Moss havn i Moss kommune.


03.03.2021

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Vestjordet i Sarpsborg kommune og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter i Råde kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Vestjordet Bryggesameie datert 24.02.2021, om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Vestjordet i Sarpsborg kommune, og dumping i sjø ved Midtre Sletter i Råde kommune. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen