Økt fare for barkbilleangrep

Har du mye vindfall eller tørkestresset skog på eiendommen din? Da er det grunn til å sette inn tiltak raskt for å begrense angrep av barkbiller.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.06.2020

Granbarkbillene svermer i varmen

NIBIO melder om at fangsten av barkbiller i kommunenes overvåkning er stor. Når mange biller svermer samtidig kan det bety økt risiko for at billene klarer å slå ut levende skog.

Billene angriper først og fremst tørkestresset skog, samt tømmerlunner og vindfall. Det er indikasjoner på at det ligger en del grantømmer ved skogsbilvei i utsatte områder. Bærekraftforskriften er klar på at tømmerkjøper må sørge for at alt hogd grantømmer er transportert ut av skogen innen 15. juli.

Oppfordrer til å få tømmeret ut av skogen

Siden mengden av biller ved inngangen til 2020 var relativt moderat, og vårmånedene kjølige og fuktige, er ikke situasjonen kritisk ennå. Men det er all grunn til å følge med på situasjonen og iverksette tiltak ved behov.

NIBIO og Landbruksdirektoratet vil på bakgrunn av situasjonen sterkt oppfordre om at grantømmer i lavereliggende områder av Østlandet blir transportert ut av skogen før 1. juli.

Faresignaler

  • Tømmerlagre i skogen eller ved bilvei
  • Lokaliteter med mye tørkestressete grantrær, for eksempel på kolletopper og sandrygger i kystnære områder
  • Større mengder vindfall av gran
  • Varmt vær over en viss periode

Mulige tiltak

Det mest målrettete tiltaket for å dempe lokale populasjoner av stor granbarkbille er å gjøre noe med granvirke som er angrepet nå, det være seg tømmervelter, vindfall eller stående trær.

Dette må gjøres før nye avkom blir flyveklare. Det betyr at angrepet granvirke bør være avbarket eller transportert helt ut av skogen helst innen 1. juli.

Skogeiere bør befare aktuelle områder i skogene sine. Aktuelle områder kan være flatekanter, eldre granskog på middels og høy bonitet, eller arealer med gran der sunnheten generelt er dårlig.

Ekstraordinært hogsttilskudd kan dekke vindfallhogst og annen hogst som ivaretar skoghygiene

Vi minner om at den midlertidige ordningen med tilskudd til å opprettholde hogstaktivtet i skogbruket i 2020 åpner for at skogeier kan søke om tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad. Vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene er et av tiltakene som omfattes av tilskuddsordningen. Ta kontakt med lokale skognæringsaktører eller skogbrukssjefen i kommunen dersom du ønsker å søke om tilskudd til dette.

Les mer om tilskuddet på Landbruksdirektoratets nettsider.

Les mer situasjonen rundt granbarkbillene på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

(Dette er en artikkel hentet fra et informasjonsskriv fra Landbruksdirektoratet)

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner