Klimasmart skogbruk

Oppdatert 17.02.2023

I Oslo og Viken kjører vi en prosjektsatsing med tema skog og klima for kommunene.

Klimasmart Skogbruk-satsingen er satt sammen for landbrukskontorene i kommunene i Oslo og Viken. 

Flere av aktivitetene er også aktuelle for en utvidet målgruppe, som klimakontakter i kommunene og ansatte i skognæringen.

Hovedfokus på ungskogpleie i 2023

I 2023 vil satsingen rette seg mot ungskogpleie som et utvalgt tiltak, med formål om å øke aktiviteten på dette i regionen.

Vi ønsker å løfte fram ungskogpleie som et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre i skogbruket. Ungskogpleie er også et viktig skjøtselstiltak for å oppnå en variert skogstruktur og et mer åpent skogbilde.

I prosjektet ønsker vi å samle forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken til sammen å finne løsninger for å sikre god ungskogpleieaktivitet.

Prosjektet starter med en workshop i april 2023. Videre aktiviteter vil annonseres fortløpende. Vi legger også opp til at mye aktivitet skal skje lokalt i de kommunale skogregionene, der skogeierne er målgruppe.

Hvorfor er ungskogpleie så viktig?

 • Ungskogpleie legger fundamentet for fremtidsskogen. Bedre kvalitet på trærne med høyere andel sagtømmer gir en klimagevinst i form av varige treprodukter
 • Ved å utføre ungskogpleie reduseres sjansen for fremtidige skader på grunn av klimaet. Det gir en mer robust og stabil skog som er viktig i møte med klimaendringer og hendelser som storm, flom og erosjon
 • Klimakur 2030 viser til ungskogpleie som et av flere kostnadseffektive tiltak som kan bidra til å øke opptak av karbon i skogen. Rapporten peker på at det er viktig å gjennomføre tiltakene raskt for å utnytte skogens potensiale til å binde karbon og produsere fornybart materiale
 • Den nylig reviderte PEFC-standarden (gjeldende fra 01.03.2023) har gitt innskjerpet krav til ungskogpleie. Nå skal ungskogpleie alltid vurderes, og ungskogfelt skal følges opp.

Derfor er det viktig å få skogeier, enten selv eller ved bruk av innleid kompetanse, til å utføre ungskogpleie. Hensikten med prosjektet er å få til varige og lønnsomme løsninger som hever aktivitetsnivået. For å få til dette, er det nødvendig med et godt samarbeid mellom de kontaktpunkter som skogeieren har.  

Bilde som viser mekanisert rydding av ungskog, skogsarbeider, ryddesag
Ungskogpleie Foto: Berit Sanness.

Lokal oppfølging i prosjektsatsingen

Som et tilbud til hvordan kommunene kan følge opp temaene for sine skogeiere, har vi her satt opp noen forslag til kurspakker.

Vi har vært i dialog med Skogselskapet om muligheter for praktisk organisering av disse, slik at kommunene enkelt kan få hjelp til å arrangere. 

Forslag til ansvarsfordeling er:

 • Kommunene (alene eller flere sammen) bestiller og markedsfører
 • Skogselskapet tilbyr kursopplegg og praktisk gjennomføring
 • Finansiering skjer lokalt gjennom skogregionene eller enkeltkommunenes rentemidler
Tema Målgruppe Les mer

Skogdag for skogeiere

Hvordan følge opp et felt de 10 første årene etter hogst?

Skogeiere

Se Skogselskapets tilbud om praktisk gjennomføring

"Skogkveld"-webinar for skogeiere:

Lær å bruke skogfond - smart for lommeboka di, skogen og klimaet

Skogeiere

Lokalt ansatte i skognæringen

Se Skogselskapets tilbud om praktisk gjennomføring

Finn presentasjonene fra allerede gjennomførte kurs på nettsidene til Skogselskapet

 

 

Gjennomførte kurs og webinarer

Presentasjonsfiler og opptak finner dere under "Les mer" til høyre i tabellen.

Dato Tema Målgruppe Les mer
2021

 

 

 
27. oktober

Webinar:

Kurs for takstutvalg - Prosessen ved nye skogbruksplaner

Kommuner

Takstutvalgene i Follo og Enebakk

 
1. desember

Webinar:

Skogsveier og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

2022

 

 

 

7. mars

Webinar:

Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?

Kommuner

Regnskapsførere

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

 

6. april

Webinar:

"Kick off" for plantesesongen - faglig påfyll om foryngelse

Kommuner

Skogbruksledere

Presentasjoner og opptak

24. mai

Fagdag ØST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

9. juni

Fagdag VEST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

20. oktober

Webinar:

Ungskogpleie - Vårt viktigste klimatiltak i skogbruket 

Kommuner

Skogbruksledere

Se opptak og presentasjoner nettsidene våre. 

17. november

Webinar:

Selektive hogstformer - Hva er det, og hvor egner det seg?

Kommuner

Skogbruksledere

Se opptak og presentasjoner nettsidene våre. 

Bakgrunn – om kursserien

Kursene og fagdagene som vi her presenterer under samlebetegnelsen Klimasmart Skogbruk er en del av Klimasmart Landbruk-prosjektet, som kjøres i regi av Viken fylkeskommune. Prosjektet er finansiert av blant annet Klimasatsmidler. Deler av tilbudet er finansiert av ordninger som Statsforvalteren i Oslo og Viken administrerer.

Formålet med kursene er å gi oppdatert faglig påfyll på skogbrukstema, med et gjennomgående fokus på klima og klimatilpasning.

Planlegging og gjennomføring av kursene skjer i samarbeid mellom Viken fylkeskommune og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kurstemaene er en oppfølging av Handlingsplan for skogbruk

Kursene tar utgangspunkt i gjeldende satsingsområder for skogbruk i regionen. Disse er forankret i Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, og er:

 • 1.A: Bærekraftig skogproduksjon
 • 1.B: Økonomiske virkemidler: Skogfond og enhetlig tilskuddsforvaltning
 • 1.C: Skogbruksplan med miljøregistreringer
 • 2.A: Infrastuktur og tømmertransport
 • 2.B: Utvikling og rekruttering
 • 3: Skog og trebruk som del av klimaarbeidet

 

Banner-alle-horisontal.jpg