Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her følger nyheter om koronasituasjonen i skogbruket. Vi oppfordrer skogeiere til å holde aktiviteten i gang i skogen i en presset tid.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 27.04.2020

På denne siden kan du lese om:

 

På vegne av den offentlige skogforvaltningen og næringsaktørene i skogbruket har vi her samlet aktuell informasjon til deg som skogeier i Oslo og Viken. 

Norge er inne i en helt spesiell situasjon som skaper utfordringer for hele verdikjeden i skogbruket. Vi oppfordrer deg som skogeier å legge til rette for fortsatt aktivitet, slik at vi også har et fungerende driftsapparat når denne tiden er over. Det er viktig for den framtidige verdiskapingen i skogbruket.

Spør gjerne naboskogeieren om han eller hun også har mottatt e-posten med lenke til denne informasjonenog videresend til andre som kan ha nytte av å lese den!  

NB! Kanskje mottar du e-posten fra oss flere ganger. Dette er fordi vi mangler e-postadressene til mange av skogeierne i regionen, og har fått hjelp fra kommuner og skogeierorganisasjoner til å sende ut. Vi oppfordrer alle skogeiere til å registrere inn epostadresse på sin side i Skogfondssystemet i Altinn slik at vi har mulighet for å sende viktig informasjon direkte til dere i fremtiden. 

 

Hilsen
Nina Glomsrud Saxrud, landbruksdirektør, og resten av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.


Oppfordring til aktivitet i skogbruket 

I en periode hvor tiltak for å begrense smittespredning preger hverdagen, oppfordrer vi alle skogeiere til å vurdere tiltak i skogen sin. Har du som skogeier fått ledig tid – så benytt sjansen til å oppdatere deg på hva som bør gjøres i skogen!  

Aktivitet holder lokale skogsentreprenører i gang

Vi er nå inne i en tid med utfordringer knyttet til virkesomsetning, og mange skogsmaskinentreprenører må bremse sin aktivitet. Det er derfor mye ledig kapasitet hos entreprenørene, og vi oppfordrer særlig til å bestille oppdrag som skaper aktivitet, men som ikke produserer store volum med virke. Dette er en god tid for å bestille oppdrag for å få ryddet jordekanter, veikanter, vindfall, vanskelige drifter langt fra vei o.l. 

Ungskogpleie er også et alltid aktuelt tiltak hos de fleste, og er viktig for å sikre kvalitet på skogen. 

Ta kontakt med skogeierorganisasjonene for å planlegge aktivitet 

Skogeierorganisasjonene (Viken SkogGlommen Mjøsen SkogNorskog/NortømmerSB Skog m.fl.) melder om at skogbruksledere er på jobb og gjør avtaler om oppdrag for skogeiere som før. 

Det er viktig at du som skogeier tar kontakt med skogeierorganisasjonen din for å avklare planlagt aktivitet i forkant. Aktivitet som hogst, tynning, planting og ungskogpleie kan bestilles som normalt, men det kan være lokale prioriteringer for tømmerkjøp i ulike deler av regionen. 

Ta kontakt med skogeierorganisasjonene for å bestille oppdrag. 

Arbeidskraft og smittevernregler i skogbruket 

Skogbruksorganisasjonene i regionen melder om at de stort sett har fått på plass den nødvendige arbeidskraften for å få gjennomført skogplantingen i vår. For arbeidere som kommer inn fra utlandet, er det åpnet for at de kan arbeide i karantenetiden, gitt strenge smittevernregler.   

De ansvarlige organisasjonene følger nasjonale og lokale retningslinjer i de enkelte kommuner, slik at du som skogeier kan være trygg på at det ikke er økt risiko for smitte hvis du skal ha oppdrag utført i skogen din. 


Ekstraordinært tilskudd til vårplanting 2020 

Våren har kommet tidlig i år, og snøen har smeltet i store deler av regionen. Årets skogplanter er allerede produsert og på lager i planteskolene, og de må plantes ut i løpet av våren for at de skal kunne vokse opp med god plantekvalitet.  

Tilskudd for å sikre vårplantingen 

Som følge av smitteverntiltak har det oppstått en situasjon der vårplanting i skogen vanskelig lar seg gjennomføre uten merkostnader. For å sikre at bestilte og produserte planter ikke må kastes, er det innført et ekstraordinært tilskudd for all skogplanting våren 2020. 

Det ekstraordinære plantetilskuddet er en midlertidig ordning som gjelder vårplantingen 2020. Tilskuddet er rettet både mot skogeierandelslagene, sentrale landsdekkende aktører som gjennomfører utplanting på vegne av skogeier, i tillegg til skogeiere som utfører eller organiserer plantearbeidet selv. Ordningen utgjør en flat sats på 1,30 kr pr. utsatt plante for all skogplanting som utføres i vår. 

Søknad og frister for tilskuddet til skogeiere  

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet. Du søker om tilskudd etter at plantingen er gjennomført, og det kreves ikke forhåndssøknad.  

For disse er søknadsfristen 1. september 2020. Det betyr at søknaden skal være registrert elektronisk av skogeier seinest 1. september, eller at signert papirskjema skal være mottatt i kommunen seinest samme dato. Siden tilskuddet kun skal dekke vårplanting, må denne fristen praktiseres strengt for å sikre at vi ikke blander det sammen med høstplanting. 

Skogeiere som har bestilt planting

For skogeiere som har bestilt planting gjennom et skogeierandelslag eller en annen landsdekkende aktør så er det aktøren, og ikke skogeieren, som søker om tilskuddet. Her gjelder det egne frister.

Les mer om detaljene rundt ordningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider om skogberedskap og koronasmitte. 


Kurs og opplæring 

Kurs i skogplanting 

Med dagens situasjon er det stort behov for opplæring i plantingSkogkurs tilbyr kurs som passer godt for skogeiere som ønsker en oppdatering innen temaet. Det er også aktuelt for ungdom og personer som blir midlertidig engasjert (som f.eks. er permittert på grunn av koronasituasjonen) og som raskt trenger økt kompetanse. 

 På nettsidene til Skogkurs finner du informasjon om: 

 Hensikten med opplæringen er at deltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Fokus er å få kvalitet på plantejobben. 

Ungskogpleie øker verdien på skogen din – ta kurs – utfør ungskogpleie 

Benytt anledningen til å ta kurs i ungskogpleie. Trenger du som skogeier, noen i familien, eller andre som skal utføre ungskogpleie i din skog, opplæring? Alle kursene kan dekkes med skogfond. 

Trenger du skogfaglig veiledning? 

Skogselskapene i Oslo og Viken tilbyr praktisk rådgiving og veiledning til skogeiere som selv skal utføre vårens skogplanting, eller andre tiltak i skogen. Ordningen er finansiert av offentlige midler og er aktørnøytral. Ta gjerne kontakt med skogselskapet i ditt område: 


Skal du søke om tilskudd til skogbruksaktivitet eller skogfond? Gjør dette digitalt 

De fleste skogbrukssjefer og ansatte på kommunenes landbrukskontor arbeider for tiden hjemmefra. Det er derfor ønskelig at så mye som mulig av kommunikasjonen med skogeiere skjer på e-post eller over telefon, og ikke ved fysisk oppmøte på landbrukskontorene.  

Søk gjennom Altinn 

Dette gjelder også for skogeiere som skal levere søknad om tilskudd til skogbruksaktivitet, eller om utbetaling av skogfond. Alle skogeiere har sin egen innloggingsmulighet til Skogfondssystemet gjennom Altinn der du kan sende inn søknader digitalt.  

På www.skogfond.no finner du informasjon og demonstrasjonsvideoer for hvordan du kan gjøre dette (NB! Logg inn med personnummer, ikke organisasjonsnummer, for å få tilgang til din skogfondskonto). 


Stor skogbrannfare 

Vi minner om det mange steder er stor skogbrannfare i regionen. Risikoen er ekstra stor mange steder nå på grunn av stor utfart av turfolk m.m. Se oppdatert varsel for skogbrannfare på yr.no. 

Vi ber om at alle aktører viser aktsomhet når de er ute i skogen, og at alle bidrar til at nødetatene ikke blir belastet mer enn nødvendig i en allerede presset situasjon. 

Husk skogforsikring

Skogeiere som ikke har skogforsikring kan ta kontakt med Skogbrand Forsikring for informasjon om dette. De tilbyr også varslingsmateriell som du som skogeier kan sette ut i skogen din for å varsle turgåere m.m. om skogbrannfare. 


Tiltak for å unngå insektskader i skogen og på tømmeret 

Etter en høst og vinter med mye vind anbefaler vi skogeiere om å ta en sjekk av om det har kommet mye vindfall i skogen. Mye vindfall i samme område kan gi egnede forhold for oppblomstring av barkbiller dersom værforholdene holder seg varme utover våren. Uttak av vindfall før 1. juli vil være et nødvendig tiltak for å motvirke at en større oppblomstring også vil spre seg til omkringliggende skog 

Vær obs på tømmer som blir liggende lenge i skogen

For tømmer som er hogd og som blir liggende lagret i skogen vil det også være risiko for insektskader utover våren. Liggende tømmer er skogeiers eiendom inntil det måles inn på industritomt, men hvis det blir liggende lenger enn det som er avtalt i virkeskontrakten med tømmerkjøper så er det tømmerkjøperens ansvar å begrense skaderisikoen. Skogeiere som har tømmer liggende i skogen i påvente av transport bes være oppmerksomme på dette, og ta kontakt med tømmerkjøper om nødvendig.  


Informasjon om arbeid med nasjonale koronatiltak generelt i landbruket 

For endringer i nasjonalt regelverk - følg med på landbruksoppdateringer på regjeringen sin nettside og viktig informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen om koronaviruset. 

 


 

Følg oss gjerne på Viken-bonden på Facebook 

Abonner på våre nettnyheter på Fylkesmannen.no/ov