Bioenergi og trebruk

Når tre blir benyttet til konstruksjon av bygninger og produksjon av bioenergi slår det positivt ut i klimagassregnskapet.

Trebruk

Regjeringen sitt mål er blant annet å legge til rette for økt trebruk med sikte på varig binding av karbon og miljøgevinster ved at tre erstatter andre mer klimabelastende materialer. Regjeringen har som mål å øke trebruken fra 0,65 m3/innbygger/år i 2010 til 1 m3/innbygger/år i 2020.

Statsforvalteren sin oppgave knyttet til økt trebruk og verdiskaping er blant annet å styrke satsingen gjennom regionale strategier, virkemiddelbruk og samhandling med kommunene, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene og aktører i verdikjeden.

Bioenergi

Bioenergi er en fornybar og CO2-nøytral energibærer som bidrar til å dekke opp landets energibehov, og til sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene. Videre kan produksjon av bioenergi bidra til å hindre gjengroing av verdifullt kulturlandskap.

Statsforvalteren skal bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av skogråstoff til bioenergi, blant annet gjennom samarbeid med Innovasjon Norge.

Bioenergiprogrammet er det viktigste virkemiddelet i satsingen på bioenergi. Hovedformålet med programmet er å fremme produksjon av biobrensel og leveranse av ferdig varme basert på biomasse fra landbruket. Under programmet gis det investeringsstøtte til brensel- og varmeprosjekter og støtte til forprosjekter, utredninger og kompetansetiltak. Bioenergiprogrammet forvaltes av Innovasjon Norge (IN).