Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 22.04.2021, Sist endret 29.04.2021

Få betalt for eget arbeid i skogen din - Slik kan du som skogeier spare skatt ved å bruke skogfond

Vi oppfordrer spesielt i 2021 skogeiere til å benytte skogfondsordningen aktivt for å utføre tiltak i egen skog. Hvilken effekt har egentlig skogfond, og hvordan gå frem for å bruke ordningen? 


Publisert 03.03.2021

Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025

Vi har lansert den første felles handlingsplanen for skogbruk i Oslo og Viken. 


Publisert 27.01.2021

Nye nettsider for administrasjon av skogfond

Landbruksdirektoratet har i januar 2021 fått nye nettsider. Dette gjør at det har kommet mindre endringer også på administrasjonssidene for skogfond.


Publisert 01.12.2020

Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket 2020 - slutt på tilskuddsmidler i Oslo og Viken

Skogbruket i Oslo og Viken har nå brukt opp tildelte tilskuddsmidler for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket i 2020 ("koronatilskuddet"). Totalt er nærmere 250 søknader behandlet og tildelt i overkant av kr 7,8 mill kr.


Publisert 28.10.2020

Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2021

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for - eller utvikling av - skogbruk søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2020.


Publisert 06.07.2020

AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken ØST 9. september

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene øst for Oslo blir samlingen 9. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.


Publisert 06.07.2020

Skogfagdag Oslo og Viken VEST 3. september

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene vest for Oslo blir samlingen 3. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.


Publisert 06.07.2020

Høring: Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og skognæringsorganisasjonene i regionen. Frist for høringsinnspill er 01.10.2020.


Publisert 22.06.2020

Mer viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her kommer mer informasjon om sommerens situasjon i skogbruket. Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I tillegg ber vi dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.


Publisert 19.06.2020

Økt fare for barkbilleangrep

Har du mye vindfall eller tørkestresset skog på eiendommen din? Da er det grunn til å sette inn tiltak raskt for å begrense angrep av barkbiller.