Hva sier konsesjonsloven?

Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Etter konsesjonsloven § 2 kan fast eiendom – med de unntak som følger av loven – ikke erverves uten konsesjon. 

Det følger av konsesjonsloven § 4 nr. 4 at bebygd landbrukseiendom, som ikke er over 100 dekar og der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar, er unntatt fra konsesjonsplikt. 

En konsesjonsvurdering tar utgangspunkt i søkers formål med ervervet, og vurderer dette formålet ut ifra de samfunnsinteressene som gjør seg gjeldende i saken. For landbrukseiendommer gjelder også konsesjonsloven §§ 9 og 9a. 

Du må søke om konsesjon til kommunen som landbrukseiendommen ligger i. Kommunen treffer vedtak om konsesjon. Statsforvalteren er klageinstans.

Les mer om konsesjon på Landbruksdirektoratets nettsider.


Publisert 19.01.2022

Konsesjon til aksjeselskap

Statsforvalteren har svar på spørsmål om konsesjon til aksjeselskap, herunder spørsmål om vilkår for konsesjon.