Redusert nedbygging av jordressurser i Østfold

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i Østfold er fra 2015 betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. Sterkt fokus på jordvern nasjonalt og regionalt har dermed gitt resultater.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.09.2019

Etter tiår med omfattende nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i Østfold, viser KOSTRA-tall for 2015 til 2018 reduksjon i omdisponeringen. Matjord er en ikke-fornybar ressurs, og det er viktig at kommunene gjennom forvaltningen av plan- og bygningsloven og jordloven sikrer jordressursene for framtidige generasjoner. Figurene under viser en omfattende nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i Østfold siden 1993. 

Tillatt omdisponert dyrka og dyrkbar jord i dekar i Østfold i perioden 1993 - 2018

 

 

Avgang dyrka og dyrkbar jord i Østfoldkommunene 1993-2018.PNG

 

Fra 1993 til 2018 ble rundt 18 000 dekar dyrka og dyrkbar jord omdisponert i Østfold. Dette tilsvarer 2,4 % av den totale dyrka jorda i fylket. I gjennomsnitt er det årlig omdisponert 690 dekar. Hele 70 % av nedbyggingen har skjedd i de høyproduktive områdene i den beste klimasonen for matproduksjon.  

Stort potensial for mer effektiv arealutnyttelse, fortetting og omforming i byggeområdene og et ambisiøst jordvernmål fylkesplanen Østfold mot 2050, gir mulighet for å redusere omdisponeringen i Østfold ytterligere. Arealeffektiv by- og tettstedsutvikling er det beste jordvernet, og med byutvikling som fokus framfor jakt på nye arealer er det mulig å ta vare på landets beste matproduksjonsarealer. 

Kontaktpersoner