Tilskudd til tiltak i beiteområder

Hvem gjelder ordningen for?

Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift og enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Formålet

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for å utnytte beite i utmark best mulig, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Du kan lese mer om ordningen på Landbruksdirektoratet sine sider.  

Når er fristen for å søke om tilskudd?

Fra og med 2020 er det kommunen som forvalter denne ordningen (fatter vedtak om tilskudd, kontrollerer og utbetaler tilskudd) og fastsetter søknadsfrist. I tilfeller der et tiltak vil strekke seg over to eller flere kommuner, sendes søknaden til den kommunen som er mest berørt av tiltaket.

Statsforvalteren fordeler tilskuddsrammer til kommunene og behandler eventuelle klager på kommunens vedtak. Oslo og Viken er tildelt en totalramme på 2,2 millioner kroner til denne ordningen i 2021.

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen din.