Spesielt om skrantesjuke (CWD - Chronic Wasting Disease)

Fem millioner kroner av totalrammen for ordningen med tilskudd til tiltak i beiteområder i 2021, er øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringa som følge av tiltak mot skrantesjuke i Nordfjella- og på Hardangerviddasonen. I tillegg er det tilført 3,5 millioner kroner ekstra over Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2021 (Innst. 600 S (2020-2021). Dette ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2021. Totalrammen for 2021 er følgelig 8,5 millioner kroner.

Statsforvalteren i Oslo og Viken forvalter disse midlene i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Hvem gjelder ordningen for?

Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift innenfor Nordfjella- og Hardangerviddasonen (jf. § 4. Soner i CWD-sone) og som i 2021 har hatt kostnader som følge av tiltak mot skrantesjuke (CWD) innenfor sonene, kan søke om tilskudd til å dekke disse ekstraordinære utgiftene.

Tilsvarende gjelder for beitebrukere/enkeltforetak som driver næringsmessig beitedrift innenfor det samme området og som har rett til produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid (jf. § 2. Vilkår i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder).

Regelverk

Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Diesease (CWD-sone) ble sist endret 9. juni i tråd med forslaget Mattilsynet sendte på vegne av Landbruks og matdepartementet 3. mai i år. Endringene innebærer blant annet regler for bruk av salt til beitedyr også i Hardangerviddasonen.

Når er fristen for å søke om tilskudd?

Midlene vil bli lyst ut i starten av september med søknadsfrist 15. oktober 2021. Berørte beite- og sankelag innenfor de omtalte sonene vil motta eget brev om dette i begynnelsen av september.

Statsforvalteren har tett dialog med næringen og Landbruksdirektoratet om hvordan midlene skal forvaltes og fordeles.