Erstatning etter klimabetinget svikt i honningproduksjon

Vilkår for å kunne få erstatning er at:

  • Svikten i honningproduksjon skyldes klimatiske forhold, ikke normale variasjoner
  • Du oppfyller vilkår for å søke om produksjonstilskudd
  • At du har meldt ifra til kommunen uten ugrunnet opphold eller kan dokumentere klimaårsaken
  • At du driver i tråd med regelverket for birøkt

Erstatningsberegningen

Erstatningen beregnes ved å multiplisere antall bikuber i skadeåret med dokumentert gjennomsnittsproduksjon i kg per kube. Deretter trekker man fra 30 % egenandel, dokumentert produksjon i skadeåret i kg og evt. produksjonssvikt som ikke er klimabetinget. Summen multipliseres med fastsatt sats for honning. Tre av de fire siste årene skal legges til grunn for gjennomsnittsproduksjonen din. Dersom du nylig har startet med birøkt, kan Statsforvalteren skjønnsfastsette gjennomsnittsavlingen.

Søknadsskjema og – frist

Du må søke elektronisk via Altinn. Søknadsfristen er 31. oktober.

På hjemmesiden til Landbruksdirektoratet finner du lenke til søknadsskjemaet og mer informasjon om ordningen.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen din.