Erstatning - smittsomme dyresykdommer

Hvem gjelder dette for? 

Dyreeier som har mottatt pålegg fra Mattilsynet om å avlive husdyr for å bekjempe smittsomme dyresykdommer og smittestoffer. Som dyreeier kan du ha rett til erstatning for de dyra som er pålagt avlivet og for kostnader forbundet med saneringen. 


Alle har ansvar for å unngå å spre smitte av dyresykdommer, og å varsle Mattilsynet ved mistanke om smittsom dyresykdom. Les mer på Mattilsynets nettside


Formålet

Formålet med ordningen er å gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak mot dyresykdommer og smittestoffer.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er så snart som mulig og minimum 6 måneder etter at pålagte tiltak er gjennomført og godkjent av Mattilsynet. Ta kontakt med Statsforvalteren så tidlig som mulig dersom du får et pålegg om å slakte ned dyr. Hos oss får du veiledning og hjelp til å søke elektronisk

For mer informasjon om ordningen og regelverket inkludert standardiserte satser til bruk ved utmåling av erstatning, les mer på Landbruksdirektoratets nettsider 

Erstatning for andre forhold


Ordningen omfatter også erstatning etter frivillig nedslakting av småfebesetninger, for tap i en pålagt oppholdsperiode, ved flytterestriksjoner for bier og for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet.

Les mer i Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA)