Viken fylkeskommune nomineres til den nasjonale jordvernprisen 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nominert Viken fylkeskommune til jordvernprisen 2021 for planstrategien «Veien mot et bærekraftig Viken» med nullvisjon for nedbygging av matjord.

Publisert 22.04.2021

I innsatsområdet «Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring» er det mål om at omdisponering av areal ikke skal gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, friluftsområder eller karbonlagring, og det er satt en nullvisjon for nedbygging av matjord. 

Les hele begrunnelse i nominasjonsbrevet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. Jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen.  

Les mer om jordvernprisen hos Landbruks- og matdepartementet