Tap av dyrka og dyrkbar jord fortsetter

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord økte med 2 180 dekar fra 2019 til 2020 i Oslo og Viken. 

Publisert 05.07.2021

Totalt ble det vedtatt å omdisponere 3 437 dekar dyrka og dyrkbar jord. Av dette var 968 dekar dyrka jord og 2 473 dekar dyrkbar jord. Omdisponeringstallene framkommer i KOSTRA-statistikken (Kommune-Stat-Rapportering) som blir publisert av Statistisk Sentralbyrå. Den viser hvor store jordbruksarealer som blir omdisponert gjennom vedtak av reguleringsplaner og vedtak etter jordloven.

På landsbasis ble det vedtatt å omdisponere 4 676 dekar dyrka jord i fjor. 2020 ble dermed det første året siden 2016 at det nasjonale jordvernmålet på 4 000 dekar ble overskredet. 21% av omdisponeringen ble vedtatt i Oslo og Viken.

Skjerpet jordvernmål

Etter at Stortinget nylig skjerpet jordvernmålet til 3 000 dekar dyrka jord per år innen 2025, blir det enda viktigere enn tidligere å legge jordvernhensyn til grunn i arealplanleggingen. Ved rullering av kommuneplaner blir det viktig å unngå ny omdisponering og heller revurdere tidligere arealdisponeringer.

Mest omdisponering til samferdsel

Omdisponeringen av dyrka og dyrbar jord i Oslo og Viken fordelte seg slik på formål i 2020: Samferdselsanlegg (51%), næringsbygg og offentlige bygg (34%), bolig- og fritidsbebyggelse (10%), friområder mm. (3%) og andre formål (2%). Se grafen nedenfor.

imagech9yni.pngEn hovedårsak til de høye omdisponeringstallene er at den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ble vedtatt i 2020.

 

image3hr7c.png

Figuren over viser tapet av dyrket jord i dekar i perioden 2011-2020 i Oslo og Viken,
fordelt på dyrka og dyrkbar jord.
Kilder: SSB KOSTRA landbruk og statistikk for omdisponering v/Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Les mer om tap av dyrka mark og dyrkbar mark i tidligere artikkel