Jordvern og omdisponering av jordressurser

Akershus, Buskerud og Østfold har over førti prosent av landets kornareal, og bevaring av dyrka og dyrkbar jord i disse høyproduktive områdene er svært viktig for landets matforsyning. Statsråd Bollestad oppfordrer kommunene til å ta vare på dyrka marka.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2020

Arealeffektiv by- og tettstedsutvikling kan erstatte bruk av nye arealer og bidrar derfor til å ta vare på landets beste matproduksjonsarealer. 

Oslo og Akershus 
Nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord i Akershus har vært høy gjennom mange år, og årlige tap av dyrka jord har økt de siste årene. Omdisponering av dyrka jord har i gjennomsnitt vært på 1000 dekar per år fra 1994 til 2018. De siste fem årene er det i Akershus og Oslo i gjennomsnitt omdisponert 530 dekar dyrka jord per år, en økning fra 430 dekar per år i 2009-2013. De siste 25 årene har om lag 25 000 dekar dyrka- og 20 000 dekar dyrkbar jord gått tapt i Akershus og Oslo.  

Flere av kommunene i Akershus har nå vedtatt en nullvisjon for omdisponering av dyrka jord i sine kommuneplaner. 
 

Buskerud 
Den nasjonale jordvernstrategien er fulgt opp i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 med en målsetting om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord i fylket innen 2020 ikke skal overstige 160 dekar i snitt.  

Omdisponering av dyrka jord i Buskerud har i gjennomsnitt vært på 244 dekar per år fra 2005 til 2018. Etter 2011 med 845 dekar omdisponert areal steg det glidende gjennomsnittet til over 300 dekar i 2013 og sank deretter mot målet på 160 dekar i 2018. I 14-års perioden er det omdisponert tilsammen 3 411 dekar. 

Østfold 
Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i Østfold er fra 2015 betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. Sterkt fokus på jordvern nasjonalt og regionalt har dermed gitt resultat. Fra 1993 til 2018 ble rundt 18 000 dekar dyrka og dyrkbar jord omdisponert i Østfold. Dette tilsvarer 2,4 % av den totale dyrka jorda i fylket. I perioden 1993-2014 ble det i snitt omdisponert 772 dekar årlig, mens gjennomsnittet i perioden 2015-2018 er redusert til 247 dekar.  

Stort potensial for mer effektiv arealutnyttelse, fortetting og omforming i byggeområdene og et ambisiøst jordvernmål i fylkesplanen Østfold mot 2050, gir mulighet for å redusere omdisponeringen i Østfold ytterligere.  

Statsråden oppfordrer kommunene til jordvern 
Kommunene har ansvar for og myndighet til å bevare dyrka og dyrkbar jord gjennom sin forvaltning av plan- og bygningsloven og jordloven. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad snakket om betydningen av jordvern i kommunene på kommunesamlinga for Oslo og Viken i november på Sundvolden.  
 
Vi spurte statsråden om hun har et budskap til kommunene om jordvern.   
Se intervjuet med statsråden her