God miljøinnsats i landbruket i Oslo og Viken

Oppslutning om Regionalt miljøtilskudd (RMP) har økt. Ved fastsetting av tilskuddssatser for søknadsomgangen 2019 er satsene justert for å tilpasse oss tildelt ramme for RMP i Oslo og Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.01.2020

Vi takker bønder i Oslo og Viken for god miljøinnsats fra første året med felles miljøprogram.

Kommunenes landbruksforvaltning er nå ferdige med ordinær saksbehandling av regionale miljøtilskudd for 2019, og det er kommet inn om lag 10 % flere søknader i 2019 enn i 2020.

Oversikt over mottatte søknader:

Fylke Regionale miljøtilskudd Organisert beitebruk
Østfold 1439 1
Oslo/Akershus 1381 7
Buskerud 1032 29
Sum 3852 37

 

Kort om endringer i forbruk fra 2018 til 2019

En foreløpig analyse av forbruket av tilskudd viser at den største endringen i Østfold og Akershus knytter seg til lavere utbetaling til tiltak som gjelder kulturlandskap. Det skyldes både at mange av ordningene er fjernet fra RMP, deriblant generelt tilskudd til innmarksbeite, men også at satsen for ravinebeite er redusert med 50 kr/daa. Tilskudd til kulturminner er redusert med 85 % i Østfold. Det er stor økning i utbetalinger til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel med 3,5 millioner kroner i Østfold og Akershus. For ordningen “Endret jordarbeiding” ser vi en økning i hele Viken. Fangvekster har økning i Oslo/Akershus og Østfold, men ikke i Buskerud der det er en reduksjon.

I Buskerud ser vi at andelen av forbruket knyttet til kulturlandskapsordningene er gått vesentlig opp sammenliknet med de siste åra, fra 42 % i 2018 til 56 % i 2019. Dette viser seg særlig i tilskudd til beiting i innmark og utmark. Andelen av forbruket knyttet til tiltak mot forurensning har gått ned, fra 58 % i 2018 til 44 % i 2019. Det skyldes i hovedsak betydelig lavere oppslutning om jordløsning og spredning av kompost.

Fastsetting av endelige satser

Etter at kommunene hadde gjort seg ferdige med behandling av søknadene om regionalt miljøtilskudd, viste det seg at alle fylkene i Oslo og Viken lå an til et høyere forbruk av tilskuddsmidler enn den tildelte ramma:

Fylkesmannen har drøftet satsene med faglaga i et dialogmøte 16. januar. Vi er enige om følgende:

 • Føringene i jordbruksavtalen gjør det nødvendig med noen justeringer av satser
 • De tre rammene holdes adskilt. Satsene justeres slik at avsatt ramme i hvert enkelt fylke brukes opp
 • Forholdet sum tilskudd til kulturlandskap og sum tilskudd til forurensing bør være stabilt fra år til år
 • Utover dette, redusere (eventuelt øke) satsene jevnt innenfor hvert enkelt fylke, så langt det er hensiktsmessig

Fylkesmannen har justert satsene med vekt på anbefalingene fra faglaga. I tillegg har vi tatt hensyn til:

 • Satsen for «Seterdrift» er ikke endret. Den er kr 50 000 pr seter, jf. jordbruksforhandlingene 2019
 • I RMP-veilederen er det oppgitt at avrenningsordningene «Ingen jordarbeiding om høsten» og «Direktesådd høstkorn og høstoljevekster» kan kombineres på samme areal. Det viste seg at en teknisk feil i det elektroniske søknadsskjemaet førte til at det ikke lot seg gjøre. På bakgrunn av dette er foreløpig tilskuddssats satt til 200 kr/daa for ordningen “Direktesådd høstkorn og høstoljevekster”. Endelig sats er justert med utgangspunkt i dette

Østfold

 • Satsene på de store avrenningsordningene er redusert med 6 %
 • Direktesådd høstkorn og oljevekster - sats øket til 190,-
 • Alt annet er holdt konstant

Oslo/Akershus

 • Satsene på forurensingsordningene er redusert med 16 %
 • Kulturlandskapssatsene er holdt konstant

Buskerud

 • Alle satser, med noen unntak, er redusert med 15 %
 • Satsene for «Drift av bratt areal» er økt fra 150/225 kr pr daa til 170/255 kr pr daa, dvs. med 13 % jf. føring fra jordbruksforhandlingene 2018
 • Satsen for «Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark» er redusert fra 200 kr pr daa til 160 kr pr daa, dvs. redusert med 20 %
 • Satsene for «Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark» er redusert fra 60 kr til 40 kr pr småfe og fra 300 kr til 200 kr pr storfe og hest, dvs. reduksjon på 33 %

De fastsatte satsene for kommende utbetaling finner du her.