Regionalt miljøprogram for jordbruket

Nytt Regionalt miljøprogram fra 2019 har søknadsfrist 15.oktober. Veiledningsmateriell er nå klart.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.05.2019

Regionalt miljøprogram (RMP) for landbruket i Oslo og Viken gjelder fra 2019-2022. RMP inneholder en rekke tilskuddsordninger for miljøtiltak og noen miljøkrav for de mest sårbare områdene i regionen. Miljøtiltakene i RMP bidrar til å redusere avrenning til vann og utslipp til luft fra jordbruket og til å ivareta jordbrukets kulturlandskap med biologisk mangfold og kulturminner.

Nytt for 2019

I miljøprogrammet har vi sammen med næringsorganisasjoner og forvaltningen i Oslo og Viken valgt ordninger som skal styrke innsatsen på viktige miljøområder.

Vi har:

  • Styrket innsats for vannmiljø med økte tilskudd til vassdragsnære arealer, grasdekte soner for å bremse erosjon og avrenning til sårbare vassdrag.
  • Økt innsats for klima ved å innføre nye ordninger i Oslo, Akershus og Østfold for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og ordninger som bidrar til bedre jordkvalitet og økt karbonlagring i jord. Buskerud har hatt tilsvarende ordninger tidligere.
  • Økt innsats for pollinerende innsekter, og da i kombinasjon med soner som også begrenser avrenningen til vann.

Veiledningsmateriell er klart

I veilederen for RMP finner du informasjon og oversikt over hvilke tiltak du kan søke tilskudd for i 2019. Her finner du også informasjon om elektronisk søknadsskjema, vilkår og foreløpige satser. Veilederen blir ikke sendt ut i posten, men du kan laste den ned fra nettsiden. Den vil i tillegg bli sendt ut elektronisk til alle søkere av produksjonstilskudd.

Du kan lese mer om miljøprogrammet og veilederen for regionalt miljøtilskudd og miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken på nettsiden om Regionalt miljøtilskudd