Påminnelser - erstatning avlingssvikt 2019

Husk at spesialreglene fra 2018 ikke videreføres. Her er noen viktige ting å huske på i årets søknadsomgang:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.09.2019

Meldeplikt og kontroll
Hovedregelen er at bonden skal melde mistanke om avlingssvikt til kommunen så raskt som mulig. Det er bare skader som er direkte forårsaket av klimatiske forhold som gir rett til erstatning. I 2018 slapp søkere fra tørkerammede områder å dokumentere skadeårsaken. I 2019 gjelder igjen regelen om at foretaket må kunne dokumentere årsakssammenheng og skadeomfang. 

Tapsbegrensningsplikt og uhøsta areal
Foretaket har plikt til å drive faglig forsvarlig, forebygge og begrense skaden. Foretakene har en såkalt tapsbegrensningsplikt. Avling med restverdig skal høstes dersom verdien overstiger høstekostnadene. Dersom arealet ikke høstes bortfaller vanligvis retten til erstatning for det uhøsta arealet. Det kan unntaksvis gis erstatning for uhøstet areal, for eksempel ved ekstraordninært vanskelige innhøstingsforhold.  For at du skal få aksept for at areal ikke kan høstes, må forvaltningen bekrefte at innhøstingsforholdene er uforsvarlige. Også dersom du anser at avlinga er tapt på rot, og av den grunn ikke ønsker å høste den, må du innhente bekreftelse av forvaltningen. Det må du gjøre på et tidspunkt da dette er mulig å vurdere.

Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen din om dette er aktuelt.

Oppmåling av fôrlager
I søknaden om erstatning etter avlingssvikt i grovfôrproduksjon med husdyr, skal søker og en saksbehandler fra kommunen måle opp fôrlageret med type og mengde fôr. Målingen skal skje så snart som mulig etter innsett av dyra og innhøstinga er avsluttet. I 2018 var regelen om at kommunen skulle delta i oppmålingen av fôrlager opphevet.

Dokumentasjon
Erstatningsordningen dekker tap i mengde, ikke kvalitetstap, med visse unntak for frukt og bær. Dokumentasjon på avlingen for skadeåret og 6 foregående år må vise avling i mengde, ikke bare omsetning i kroner. I kornsøknader er kornleveranser til mottak preutfylt i søknaden for historiske år, og trenger ikke dokumenteres annet enn for skadeåret.

Erstatningsordningen etter avlingssvikt er et sikkerhetsnett i tilfeller der produsenten ikke kan sikre seg på annen måte. Den er ikke en inntektsgaranti. 

Søknadsfristen er 31. oktober. Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet.