Inspirerende miljødager

Miljødagene, to dager fulle av inspirerende foredrag og lærerike befaringer, foregikk i år i Lier og Hole i Buskerud fra 5. til 6.juni.  Arrangementet samlet produsenter, rådgivere, landbruks- og miljøbyråkrater fra kommunene i Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold og Fylkesmannens landbruksavdeling. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.06.2019

Vi besøkte grønnsaksprodusenter med et sterkt engasjement for jordliv og jordstruktur og viktige jordvelferdstiltak. Turen gikk fra Lierbyen via Sylling til Steinssletta - nasjonalt utvalgt kulturlandskap i Hole og Ringerike kommuner. På Steinssletta var temaene kulturminner, fremmede arter, pollinerende insekter og bekkeskjøtsel.

 

Sterkt engasjement for jordliv og jordstruktur 

Foregangsfylkesprosjekt ‘Levende matjord’ har inspirert mange gårdbrukere i Buskerud. Anne Lene Malmer fra NLR Viken demonstrerte og forklarte de positive effektene fangvekster, underkulturer og komposter har på avlinger, jordstruktur, jordliv, vannhusholdning, avrenning og karbonbinding. De tre feltvertene, Anita Terese Bragstad og Anders Holmen i Ila samdrift ved Lierbyen og Anders Hørthe på Hørte Gård, Smaksriket i Sylling, har derfor tatt i bruk metodene. De positive effektene på jordstrukturen kan bidra til økt produksjon av norske grønnsaker.   

På veien fra Lierbyen til Sylling besøkte vi Torill Helgerud på Helgerud gård. Gårdbruker Torill fortalte oss drifta med kjøttproduksjon på ammeku og Inn på Tunet som en viktig læringsarena for elever med behov for mer fysisk og praktisk tilrettelegging. Hun trakk også frem betydningen av produsentsamarbeid og direkteomsetning til forbrukere i REKO-ringer. Ei utfordring er den negative effekten av kanaliseringspolitikken for ei bygd med ravinedaler på kryss og tvers og store uutnytta beiteressurser.   

Undervegs til Sylling orienterte kjentmann Knut Birkeland, husdyrbonde og formann i Lierelva grunneierforening, oss om frukt- og bærdyrking i bygda og fellesvanningsanlegget med overføring av vann til Lierelva fra Holsfjorden om sommeren. Kvikkleire, naturskader, skredsikring og flomforbygning langs Lierelva var naturlig nok tema underveis på bussturen.  

 

Steinssletta - Nasjonalt utvalgt kulturlandskap i Hole og Ringerike  

Etter lunsj på Hørte gikk turen videre til Steinssletta og Stein gård hvor vi ble tatt vel imot av Jan Fredrik Hornemann, pensjonert bonde på Stein. Han orienterte oss om dagens drift på gården og tidligere høvdingsete og kongsgård for Halvdan Svarte på Ringerike. Vi fikk høre om Halvdanshaugen, åpningen og skjøtselen av våtmarkene i Steinsvika, og historien til kirkeruinen på Stein som engasjerte forsamlingen.   

Formiddagsøkta den andre dagen foregikk innendørs på Sundvollen hotell. Gudmund Bakke kåserte om Steinssletta, Hole og Ringerike, - viktige områder i Norgeshistorien.   

Anna Arneberg fortalte om kantsoneprosjektet i midtre Buskerud, og om viktigheten av tørre, næringsfattige arealer utenom dyrkamark, som byr på pollen og nektar til insektene gjennom hele vekstsesongen fra stedegne urter og blomster. På den etterfølgende befaringen var temaene tiltak mot fremmede arter, tilsåing med «pionerblanding» langs bekker og jordekanter som kombinasjonstiltak for pollinerende insekter og bedre jordstruktur, kantskjøtsel langs vassdrag og skjøtselsplanene for jordbruksbekkene på Steinssletta.   

Etter en plaskvåt vandring i lyn og torden langs Seltebekken, gikk turen videre til Vakerbekken og Myrabekken der behovet for kantskjøtsel og forslagene i skjøtselsplanene for bekkene på Steinssletta ble anskueliggjort. I tillegg så vi behov for vedlikehold av de mange fangdammene i jordbruksbekkene innenfor UKL-området.   

Turen ble avsluttet på Mo gård og sagnet om steinene som Gygra i Åsa kasta mot Olavskirken på Stein, men som havnet på Mo gård. Gården er hjemstedet til dikter- og eventyrpresten Jørgen Moe. Beate Moe Haugen serverte lunsj og avsluttet med et strålende kåseri om gården og storebroren til hennes forfar - dikterpresten og kompanjongen til Peter Christen Asbjørnsen. Les mer om Steinssletta på deres nettside.