Nominerte til årets jordvernpris 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken nominerer tre kandidater til den nasjonale jordvernprisen 2019: Østfold fylkeskommune, Drammen kommune og Frogn kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2019

Vi ser positivt på at kommuner og fylkeskommuner som tar gode grep for jordvernet gjennom planlegging, gjennomføring og praksis, får oppmerksomhet og kan være eksempler til etterfølgelse.

Om nominasjonene

Nedenfor er utdrag for begrunnelsen for nominasjonene. Hele begrunnelsen kan du lese her.

Østfold Fylkeskommune bidrar gjennom fylkesplanen "Østfold mot 2050", og målrettet oppfølging av denne, til en sterk reduksjon i omdisponeringen av dyrka mark og mer effektiv arealutnyttelse i Østfold-kommunene. I perioden 2015-2018 ble det i gjennomsnitt omdisponert 186 dekar dyrka mark per år mot gjennomsnittlig 5187 dekar per år de foregående ti årene.

Vi nominerer Østfold fylkeskommune til jordvernprisen 2019 for utarbeiding, oppfølging og rullering av fylkesplanen "Østfold mot 2050" med langsiktig grense, arealkvoter, rekkefølgebestemmelser og et ambisiøst mål for jordvern.

Drammen kommune har i mange år hatt som overordnet arealstrategi å satse på byen, med byfornying, fortetting og bygging i høyden. Det hindrer byen i å flyte utover, og sparer tilgrensende jordbruksområder, med mye jord av beste kvalitet, men også skogsområder som er viktig for dyreliv og som rekreasjonsområde for innbyggerne. På tross av et sterkt arealpress, har Drammen kommune kun omdisponert 3 dekar dyrka mark og 17 dekar dyrkbar jord siden 2005.

Vi nominerer Drammen kommune til jordvernprisen 2019 for langsiktig satsing på byfornying og fortetting framfor byvekst på bekostning av jordbruksarealer og naturområder.

Frogn kommune har i sin kommuneplan for 2018-2030 en nullvisjon for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. Dette skal sikre jordbruksareal til fremtidig matproduksjon og unngå at matjord blir omdisponert til andre formål. Der omdisponering ikke kan unngås, settes det krav om flytting av jorda til et annet areal som settes i stand for jordbruk.

Vi nominerer Frogn kommune til jordvernprisen 2019 for kommuneplanen 2018-2013 med nullvisjon for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.

Om jordvernprisen

Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi, og strategien er oppdatert av regjeringen sammen med statsbudsjettet for 2018. Et av tiltakene i jordvernstrategien var å etablere en nasjonal jordvernpris. Fylkesmennene har nå sendt inn forslag til kandidater fra egne fylker til Landbruks- og matdepartementet.

Prisen blir beskrevet slik av departementet:

«Prisen skal fremheve og motivere til nyskapende tiltak og planer som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finn gode alternativ i planlegginga.»

Prisen deles ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune. Juryen blir ledet av landbruks- og matministeren. Les mer om jordvernprisen hos Landbruks- og matdepartementet.