Regionale miljøkrav for jordbruket

Regionale miljøkrav gjelder for jordbruket i de utsatte vannforekomstene våre. Fylkesmannen vurderer å utvide kravene til å gjelde flere områder, og samtidig fjerne krav i områder hvor det ikke er behov. Her finner du litt informasjon om status for arbeidet og planen videre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2019

Regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket er ferdigstilt, men vi kom ikke helt i mål med de regionale miljøkravene i revideringen av selve miljøprogrammet.

Akershus og Østfold har områder som har hatt miljøkrav i flere år. Disse er godt innarbeidet. Inntil nå har det ikke vært områder i Buskerud der påvirkningene fra landbruket har blitt vurdert som så alvorlige at det har blitt fastsatt særskilte miljøkrav gjennom forskrift.


Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget

Gjennom arbeidet med oppfølgingen av vannforskriften og regional vannforvaltningsplan blir kunnskapsgrunnlaget for vannforekomstene oppdatert. Dersom det viser seg at miljømålene ikke nås gjennom frivillige tiltak, kan forskrifter om regionale miljøkrav bli et virkemiddel som i større grad tas i bruk.    

Det er Fylkesmannens miljøvernavdeling i samråd med vannregionmyndigheten og vannområdene som har best kunnskap og totaloversikt over overvåkingsresultater, vesentlige påvirkningsfaktorer og brukerinteresser. Disse faktorene til sammen gir oss et bilde av tilstanden og danner kunnskapsgrunnlaget for å foreslå nye virkeområder for regionale miljøkrav .


Én ny, felles forskrift for Oslo og Viken

Det vil bli laget én felles ny forskrift for regionale miljøkrav i Oslo og Viken. Miljøkravene vil bli utformet på bakgrunn av alle gode høringsinnspill til RMP. Forslaget til virkeområder vil basere seg på kunnskapen om vannforekomstene. 

Ikraftsettingsdato for områder som allerede har regionale miljøkrav vil bli 1.1.2020, mens eventuelle nye områder vil bli omfattet av nytt regelverk først i 2021.

  • Innen utgangen av februar 2019 vil Fylkesmannens miljøvernavdelingen presentere kunnskapsgrunnlag om påvirkning fra landbruk og tilstand for vannforekomstene i Oslo, Akershus og Østfold.
  • Kunnskapsgrunnlaget, med kart og tabelloversikt over alle vannforekomster vil sendes ut til vannområdene og vannregionmyndigheten for kvalitetssikring.
  • I løpet våren 2019 vil forslaget til regionale miljøkrav og virkeområder i Oslo og Viken legges ut på åpen høring med høringsfrist 1.oktober.

Kontaktpersoner