Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form

Hva er de største miljøutfordringene for jordbruket i vår region? Hvordan skal vi bidra til bedre vannmiljø? Hvordan kan vi ta vare på kulturlandskapet som særpreger Oslo og Viken på best mulig måte? Svarene finner du i Regionalt miljøprogram (RMP), som har vært på høring. Nå er innspillene sammenstilt, og vi har hatt miljøprogrammet for de neste fire årene til en utsjekk hos Landbruksdirektoratet, og det er kun mindre justeringer som må gjøres.

Publisert 21.01.2019

Det har vært stor interesse for revideringen av RMP, og totalt har vi mottatt 36 høringsinnspill fra kommuner, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner og andre høringsinstanser. Vi takker for alle innspill både høringsinnspill, og innspill i møter med våre regionale samarbeidspartnere, fylkeskommuner, kommuner, næringsorganisasjoner og landbruksrådgiving.

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022 inneholder: 

  • Forskrift om regionale miljøtilskudd (RMP) for Oslo og Viken
  • Prioritering av områder for vannmiljø og kulturlandskap
  • Skjøtselsråd forkulturlandskap
  • Forslag til videre arbeid med regionale miljøkrav i Oslo og Viken
  • Føringer for prioritering innenfor SMIL og drenering
  • Informasjonsplan

Nasjonal instruks
Det er utarbeidet en nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd som bestemmer hvilke tiltak det kan søkes tilskudd for og hvilke vilkår som gjelder. I tillegg angir instruksen hvordan fylkesmannen skal utforme forskrift om regionale miljøtilskudd, hvilke lokale tilpasninger som skal fastsettes og hvilke tilpasninger som kan fastsettes i regional forskrift.

Mange av høringsinnspillene vi mottok gikk direkte på nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd, fastsatt av Landbruksdirektoratet. Disse er videreformidlet til Landbruksdirektoratet.  Du kan lese innspill og endelig instruks på landbruksdirektoratets nettside.


Høringsinnspillene – hovedtrekk
Det er stor enighet om at prioriterte områder innenfor forurensing skal være nedenfor marin grense. Også når det gjelder fastsettelse av vilkår innenfor de ulike tiltakene, samt hvilke tiltak som skal være med i forskriften, peker mange innspill i samme retning.  Derimot har det peker mange av innspillene på miljøavtale i helt ulike retninger. Det var også dette temaet som engasjerte aller mest, og vi fikk svært mange innspill.


Innspillene knyttet til regionale miljøkrav peker i retning av at vi trenger å sammenstille kunnskapen om vannforekomstene våre bedre, for å få et godt nok grunnlag til utvelgelse av virkeområder for miljøkravene. I tillegg har mange innspill handlet om hvor krevende dette er og hvilke utfordringer det gir å innføre de strengeste miljøkravene i nye områder som ikke har hatt miljøkrav tidligere, og som har mye erosjonsutsatt areal.  Vi har også fått mange gode innspill til selve miljøkravformuleringene, og et godt grunnlag for videre arbeid.

Vi er enige om at vi trenger mere tid i arbeidet med miljøkrav. Vi trenger et bedre faktagrunnlag for å kunne prioritere virkeområder. Vi må også sikre at vi ikke har miljøkrav i dag på areal hvor det ikke er behov. Vi legger derfor opp til en ny høring av forskrift om regionale miljøkrav med virkeområder i løpet av 2019.

Prioritering av områder
Begrensede midler gjør at vi må prioritere de landskapene som i størst grad særpreger Oslo og Viken; fjell, kystlandskap og raviner, og i tillegg de kulturlandskapene som gjennom nasjonal kartlegging er utpekt til de mest verdifulle kulturlandskapene i vår region.

Prioritering av områder i Oslo og Viken tar utgangspunkt i vannområder hvor deler av vassdragene har dårlig tilstand, og hvor landbruk er en viktig påvirker. Kartlegging av tilstand, påvirkning og grad av avrenning viser at arealer med marin leire er mest utsatt. Overflateerosjon i åpen åker og løpserosjon i vassdragene er her særlige utfordringer.

Se hvilke områder som er prioritert i RMP

Nytt oppdatert forslag til RMP – nye grep
Noen av endringene på forurensingssiden er at det fra 2019 gis tilskudd til alle erosjonsrisikoklasser,
miljøtiltak på vassdragsnære arealer nærmere enn 50 meter får ekstra tilskudd og det blir tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning. I tillegg vil deler av «miljøavtale» fra Buskerud videreføres og knyttes til nytt miljøavtaletrinn for å få til en kombinasjon av miljøtiltak for økt måloppnåelse. Et av grepene er at foretak som gjennomfører alle miljøtiltak på erosjonsutsatt areal blir premiert.

Tilskudd til ravinebeite, seterdrift og bratt areal er tre av ordningene for å ivareta kulturlandskapsverdier i hele Viken. Tilskudd til bevaring av pollinerende insekter blir et nytt tiltak i miljøprogrammet. I tillegg er det mange skjøtselstiltak som ikke lenger gis til hele fylket, men som kun blir gjeldene innenfor verdifulle kulturlandskap og utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Eksempel på en slik prioritering er tilskudd til styva trær, alleer, steingjerder og slått av biologisk verdifulle arealer.

Les om alle ordningene i endelig forslag til Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022 på Høyre side. Her kan du også lese RMP med innspill som viser sammenfatning av innspillene, flettet inn i dokumentet Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022.

Informasjon og veiledning
Nytt regionalt miljøprogram er drøftet i referansegruppa for RMP Oslo og Viken som består av regionale samarbeidsparter innen forvaltning og næring.

Vi har som mål å ferdigstille miljøprogrammet i god tid før vekstsesongen 2019, og dermed sikre tilstrekkelig informasjon til kommuner, rådgivere og direkte til bønder i god tid før våronna.