Statlig tilsyn med kommunene og tilsynssamordning

Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av tilsyn

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er fylkesmannen gitt myndighet til å samordne det statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

Samordningen omfatter planlagte tilsyn med både kommuneplikter (de plikter kommunen har i egenskap av å være kommune) og aktørplikter (de plikter kommunen har på lik linje med andre aktører).

Samordning av reaksjoner

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger, som gir økonomiske og/eller administrative konsekvenser, for kommunen eller fylkeskommunen skal tilsynsmyndigheten:  

  • vurdere konsekvensene av pålegget i sammenheng med andre krav til kommunen
  • varsle kommunen/ fylkeskommunen og Statsforvalteren i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger
  • i hovedsak ha dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger vedtas

I enkelte tilfeller vil det ikke være praktisk mulig eller forsvarlig å gjennomføre dialog før vedtak om pålegg treffes. I slike tilfeller vil det kunne være nødvendig å treffe vedtak uten at det er gjennomført dialog. I enkelte situasjoner kan det være mulig å treffe vedtak, og deretter gjennomføre en dialog og eventuelt endre vedtaket.

Ny tilsynskalender - verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og forvaltningsrevisjoner i kommunene 

Fra 2020 skal Statsforvalterne og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kalenderen ligger i menyen til høyre. Her kan du lese mer om kalenderen for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Oslo og Viken.

Det er også i kalenderen tilsynsrapporter på noen av våre fagområder publiseres, i tillegg til nettsider nevnt under.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Vis mer


Publisert 27.03.2024

Over 300 tilsyn ble gjennomført med våre kommuner og fylkeskommuner i fjor

I snitt fikk Viken kommuner opptil 5 tilsyn hver seg og Oslo kommunes bydeler mellom 4-5 tilsyn. Mens Viken fylkeskommune fikk 4 tilsyn.


Publisert 26.03.2024

Tilsynsforum 15. mars 2024

Årets første digitale Tilsynsforummøte ble avholdt med de statlige tilsynsetatene og kontrollutvalgssekretariatene for å holde hverandre oppdatert om tilsyns- og kontrollplaner for 2024, og med annen aktuell informasjon.


Publisert 11.12.2023

Høring av tilsynsplan for statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner for 2024

Vi har idag sendt et høringsbrev til kommunene våre om den planlagte statlige tilsynsaktiviteten med kommunesektoren i regionen vår for neste år. Høringsfristen er i første omgang satt til 20.12.23.


Publisert 11.12.2023

Tilsynsforum 16. november 2023

Neste års tilsynsplanlegging sammen med informasjon fra Menon Economics sin rapport om Ståa i norske kommuner og Datatilsynets personvernsikkerhetssatsing i 2023 var sentrale temaer på møtet. 


Publisert 26.05.2023

Tilsynsforum 23.05.2023

Signaler om kommunenes økonomiske rammer for 2023 og 2024, sammen med lovendringer var hovedfokuset på møte.


Publisert 03.03.2023

Tilsynsforum 28. februar 2023

Hovedsaken var gjensidig orientering om planlagte tilsyn, nye tilsynsplaner og prioriteringer for året.


Publisert 04.01.2023

Kommunerollen i tilsynskalenderen fjernes

Med kommunerollen kan kommunene og fylkeskommunene gi en tilbakemelding til Statsforvalteren, som samordner av statlige tilsyn, på den samlede tilsynsbelastningen hvis den oppleves som utfordende. Denne dialogen skal nå skje på utsiden av tilsynskalenderen.


Publisert 13.12.2022

Tilsynsplan for 2023 på høring hos kommunene og fylkeskommunene

Vi har samordnet de planlagte statlige tilsynsaktivitetene og bedt om eventueller tilbakemeldinger på planen innen 21. desember. 


Publisert 07.12.2022

Tilsynsforum 15. november 2022

Oppsummering av årets samordningsarbeid og neste års tilsynsplanlegging var hovedsakene. 


Publisert 27.09.2022

Fra nå av kan kommunene, bydelene og fylkeskommunene gi oss en tilbakemelding på gjennomførte tilsyn

For å sikre at våre tilsyn fører til ønsket utvikling, slik som læring, forbedring og kvalitetsutvikling, ønsker vi løpende tilbakemelding på vårt arbeid.


Oversikt over statlige tilsynsetater

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn gjennom Statsforvalteren med kommuner/ fylkekommuner:

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn direkte med kommuner/ fylkeskommuner:

Tilsynsforum

Tilsynsforum er et dialogmøte mellom oss, statlige tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater for å drøfte prioriteringer og gjennomføring av planlagte tilsyn.

Møteplan for 2024:

  • 15. mars kl. 12-14
  • 21. juni kl. 12-14
  • 22. november kl. 10-14

Møtene er stedlige hos Statsforvalteren med mulighet for digital deltakelse.