Statlig tilsyn med kommunene og tilsynssamordning

Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av tilsyn

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er fylkesmannen gitt myndighet til å samordne det statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

Samordningen omfatter planlagte tilsyn med både kommuneplikter (de plikter kommunen har i egenskap av å være kommune) og aktørplikter (de plikter kommunen har på lik linje med andre aktører).

Samordning av reaksjoner

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger, som gir økonomiske og/eller administrative konsekvenser, for kommunen eller fylkeskommunen skal tilsynsmyndigheten:  

  • vurdere konsekvensene av pålegget i sammenheng med andre krav til kommunen
  • varsle kommunen/ fylkeskommunen og Statsforvalteren i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger
  • i hovedsak ha dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger vedtas

I enkelte tilfeller vil det ikke være praktisk mulig eller forsvarlig å gjennomføre dialog før vedtak om pålegg treffes. I slike tilfeller vil det kunne være nødvendig å treffe vedtak uten at det er gjennomført dialog. I enkelte situasjoner kan det være mulig å treffe vedtak, og deretter gjennomføre en dialog og eventuelt endre vedtaket.

Ny tilsynskalender - verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og forvaltningsrevisjoner i kommunene 

Fra 2020 skal Statsforvalterne og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kalenderen ligger i menyen til høyre. Her kan du lese mer om kalenderen for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Oslo og Viken.

Det er også i kalenderen tilsynsrapporter på noen av våre fagområder publiseres, i tillegg til nettsider nevnt under.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Vis mer


Publisert 26.05.2023

Tilsynsforum 23.05.2023

Signaler om kommunenes økonomiske rammer for 2023 og 2024, sammen med lovendringer var hovedfokuset på møte.


Publisert 03.03.2023

Tilsynsforum 28. februar 2023

Hovedsaken var gjensidig orientering om planlagte tilsyn, nye tilsynsplaner og prioriteringer for året.


Publisert 04.01.2023

Kommunerollen i tilsynskalenderen fjernes

Med kommunerollen kan kommunene og fylkeskommunene gi en tilbakemelding til Statsforvalteren, som samordner av statlige tilsyn, på den samlede tilsynsbelastningen hvis den oppleves som utfordende. Denne dialogen skal nå skje på utsiden av tilsynskalenderen.


Publisert 13.12.2022

Tilsynsplan for 2023 på høring hos kommunene og fylkeskommunene

Vi har samordnet de planlagte statlige tilsynsaktivitetene og bedt om eventueller tilbakemeldinger på planen innen 21. desember. 


Publisert 07.12.2022

Tilsynsforum 15. november 2022

Oppsummering av årets samordningsarbeid og neste års tilsynsplanlegging var hovedsakene. 


Publisert 27.09.2022

Fra nå av kan kommunene, bydelene og fylkeskommunene gi oss en tilbakemelding på gjennomførte tilsyn

For å sikre at våre tilsyn fører til ønsket utvikling, slik som læring, forbedring og kvalitetsutvikling, ønsker vi løpende tilbakemelding på vårt arbeid.


Publisert 21.06.2022

Tilsynsforum 31. mai 2022

Arbeid med risiko- og sårbarhetsvurdering var hovedtema på vårt tverretatlige møtet. 


Publisert 25.05.2022

Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet er å sjekke om eierne følger det nye regelverket som skal hindre at gummigranulat sprer seg i miljøet.


Publisert 18.02.2022

Tilsyn med barnevernsinstitusjoner 2021

Sosial- og barnevernavdelingen ved Statsforvalteren i Oslo og Viken har i 2021 gjennomført en rekke tilsyn med barnevernsinstitusjoner i fylkene, og har avdekket lovbrudd ved flere tilfeller.


Publisert 16.02.2022

Tilsynsforum 14. februar 2022

Tiltross for en allerede gjennomført samordningsrunde er det fortsatt behov for å samordne statlige tilsynsaktiviteter sammen med egenkontrollen. Nye aktiviteter legges løpende til i tilsynskalenderen.


Oversikt over statlige tilsynsetater

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn gjennom Statsforvalteren med kommuner/ fylkekommuner:

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn direkte med kommuner/ fylkeskommuner:

Tilsynsforum

Tilsynsforum er et dialogmøte mellom oss, statlige tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater for å drøfte prioriteringer og gjennomføring av planlagte tilsyn.

Møteplan for 2023:

  • 28. februar kl. 12-14
  • 23. mai kl. 12-14
  • 16. november kl. 10-14

Møtene er stedlige hos Statsforvalteren med mulighet for digital deltakelse.