Vi har fordelt 950 mill. kroner til kommunene i skjønnsmidler til smittevern og oppfølging av TISK-strategien

De ekstra skjønnsmidlene skal kompensere kommunevise variasjoner i netto merutgifter for første halvår 2021.

Publisert 18.06.2021

Brev fra Statsforvalteren til kommunene ligger i margen til høyre sammen med kommunevisoversikt over fordelingen av midler.

Hvordan er midlene tildelt?

Tildelingen er basert på rapportering fra kommunene på faktiske påløpte netto merutgifter for månedene januar t.o.m april, samt anslag for mai og juni måned. Enkelte kommuner har etter dialog fått justert tallene sine. Vi har i tillegg til utgiftsrapporteringen sett på smittesituasjonen i den enkelte kommune det siste halve året. Det er videre hensyntatt de 4,4 mrd. kronene, som var lagt inn i innbyggertilskuddet med en forutsetning om at hoveddelen av disse midlene også skal dekke kommunenes kostnader til smittevern og TISK. Tross denne forutsetningen er det udekkede kostnader i kommunene. Dette er basert på prognosetallene, først når vi har faktiske tall for hele perioden ser vi om noe fortsatt er udekket.

Vi har etter en helhetsvurdering valgt å gi skjønnsmidler til alle våre kommuner. Bakgrunnen er både svakheter i rapporteringen og at alle kommunene i Viken har vært omfattet av de strenge regionale tiltak.

Hva viser utgiftsrapporteringen?

Oppsummert viser kommunene til betydelige samlede merutgifter på nærmere 2,6 mrd. kroner for første halvår 2021. Dette er ca. 400 mill. kroner mer enn kartleggingen vi hadde for departementet i mars måned i år, hvor hoveddelen av økningen fremkommer under Helse og omsorgssektoren. Av de nevnte 2,6 mrd. kronene utgjør ca. 1,5 mrd. kroner til faktiske påløpte merutgifter for fire første måneder, og prognosen for resterende to måneder er anslått til ca. 1,1 mrd. kroner. Utgiftene fordeler seg slik mellom sektorene:

Sektorer Faktiske påløpte utg. t.o.m April Prognose utg. for mai og juni Sum Endring fra mars rapporteringen
Helse og omsorg

1 070 135

773 598

1 843 733

195 027

Grunnskole/ SFO

165 500

178 678

344 179

82 661

Barnehage

94 500

79 444

173 943

35 941

Andte tjenesteområder

122 564

85 851

208 416

67 496

Totalt

1 452 700

1 117 571

2 570 271

381 125

Oppgitte tall er i 1000 kr.

Videre oppfølging og kommende skjønnstildelinger

Statsforvalterne skal også fordele skjønnsmidler grunnet Covid-19 i 2.halvår 2021. Stortinget vedtok i juni som en del av revidert nasjonalbudsjett for 2021 en økning av skjønnspotten på ytterligere 1,5 mrd. kroner som skal dekke kommunenes merutgifter for 2.halvår 2021. Den nasjonale potten for 2.halvår er foreløpig ikke fordelt mellom fylkene.

I april 2020 etablerte regjeringen sammen med KS en arbeidsgruppe som skal gi faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene som koronautbruddet har hatt for kommunesektoren. Arbeidsgruppen vil legge frem sin neste rapport i august 2021, der de blant annet skal gi et oppdatert anslag for merutgifter og mindreinntekter for 2021. Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett at de vil komme tilbake med en ny vurdering av merutgifter og mindreinntekter i kommunesektoren på bakgrunn av arbeidsgruppens augustrapport.