Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet

Informasjon om økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av pandemien. Tiltakene innebærer at fellesskapet- staten- bærer hoveddelen av inntektssbortfallet norsk økonomi nå opplever.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2020

Økonomiske tiltak fra regjeringen og stortinget rettet mot kommunesektoren i forbindelse med virusutbruddet

Stortinget har i flere omganger fattet bevilgningsvedtak som berører kommunesektoren:

 • Økt skjønnsramme til kommunene 250 mill. kroner (Prop. 52) + 150 mill. kroner (Prop. 67) – til sammen 400 mill. kroner
 • Økt innbyggertilskudd fylkeskommunene 50 mill. kroner (Prop. 52) + 250 mill. kroner (Prop. 67) – til sammen 300 mill. kroner (gjelder kompetanseheving og andre tiltak for å motvirke permitteringer og oppsigelser i næringslivet)
 • Forskuttering av mindreinntekter og merutgifter som påløper (Prop. 67):
  • 3,75 mrd. kroner til kommunene - innbyggertilskudd
  • 1 mrd. kroner til fylkeskommunene – innbyggertilskudd (kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtrafikken)
 • Økt egenkapital i Kommunalbanken 750 mill. kroner (Prop. 67) – bidra til at Kommunalbanken kan refinansiere deler av lån som kommuner har opptatt i kapitalmarkedet

Stortinget har vedtatt følgende anmodninger som regjeringen bes følge opp:

 • "Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommuner og fylkeskommuner for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndtering av smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt statsbudsjett".
 • "Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i 2. termin".
 • "Stortinget ber regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig modell for hvordan tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak fordeles."

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag til oppfølging av anmodningsvedtakene.

Skatteoppkreving

Finansdepartementet mener det i lys av den pågående situasjonen er fornuftig at overføringen likevel ikke gjennomføres 1. juni 2020 og har gitt sin tilslutning til Skatteetatens anbefaling om overføring 1. november 2020. Regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 med de budsjettmessige konsekvensene av tidsforskyvningen.

(Som følge av utsettelsen vil uttrekket fra kommunerammen for 2020 bli endret).

Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling

Regjeringen har varslet at staten vil kompenserer for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i barnehager og SFO. Forslag til kompensasjonsordning og bevilgning legges frem i proposisjon den 3. april.

Skjønnsmidler

Det er nå bevilget totalt 400 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler i forbindelse med koronautbruddet, som er ment å skulle dekke kommunenes direkte merutgifter som følge av pandemien. 200 mill. kroner er allerede fordelt til fylkesmennene etter innbyggertall. Av disse har vi mottatt 72, 086 mill. kroner og jobber med en fordeling. Fordeling av resterende midler til embetene kommer departementet tilbake til og er foreløpig ikke kjent.