Midler til lokale virksomheter i kommunene

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Publisert 07.04.2021, Sist endret 12.05.2021

 

Presiseringer:

Departementet gir kommunene et stort handlingsrom i hvordan kommunene ønsker å innrette ordningen. Verken departementet eller fylkeskommunene kommer til å lage retningslinjer og/eller kriterier for bruk av midlene, dette må kommunene gjøre selv. Kommunene kjenner sitt lokale næringsliv godt. Kommunen skal derfor ha betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter, og kan ikke brukes på interne forhold. 

Kompensasjonsordningen regnskapsføres på art 700. 

Om bevilgede midler

Regjeringspartiene ble i februar enige med Fremskrittspartiet om å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale bedrifter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak, jf. Prop. 79 S (2020-2021): Innst. 233 S (2020-2021). Kommunene mottok  1 milliard kroner 25. februar. Kommunene i Viken fikk nærmere 303 mill. kroner og Oslo kommune nærmere 227 mill. kroner. Den kommunevise fordelingen sammen med regelverket ligger i menyen til høyre.

Slik ble midlene fordelt:

  • 500 millioner kroner gikk til kommuner som hadde arbeidsledighet over landsgjennomsnittet per 16. februar 2021 eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet ble fordelt etter antall arbeidsledige i disse kommunene.
  • 500 millioner kroner ble fordelt til kommuner etter folketall. Alle kommuner fikk et minstebeløp på 250 000 kroner.
  • De resterende 750 millionene ble holdt tilbake og ville bli fordelt til kommunene dersom situasjonen vedvarte. 

Tilbakeholdte midler på 750 millioner krones er nå fordelt

Regjeringen har 12. april fordelt de tilbakeholdte 750 millioner kronene til virksomheter i kommuner, som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Pengene kommer på toppen av utbetalingen på én milliard kroner. Av den nasjonale rammen på 750 mill. kroner har kommunene i Viken fått litt over 144 mill. kroner og Oslo kommune nærmere 155,5 mill. kroner. Den kommunevise fordelingen ligger i margen til høyre.

Slik er midlene fordelt:

  • 675 millioner kroner fordeles til kommuner etter antall ansatte i overnatting og serveringsbransjen i hver kommune.
  • Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.
  • 75 millioner kroner fordeles til kommuner med mange ansatte innen sesongbasert virksomhet. I tillegg er det lagt vekt på at mange kommuner i Viken også er rammet av redusert handel i vinter som følge av forsterkede smitteverntiltak med særlig høyt tiltaksnivå.

Kommunal kompensasjon utvides med en millard i Revidert nasjonalbudsjett (RNB), som kommunene kan bruke til å hjelpe lokalt næringsliv.

Forslaget skal imidlertid først behandles av Stortinget. Regjeringen tar sikte på å fordele 500 millioner kroner til kommunene før sommeren. De resterende 500 millioner kronene fordeles etter sommeren dersom det fortsatt er behov som følge av lokale eller regionale smitteverntiltak.

2020 midler

Kompensasjonsordning for næringslivet

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader. Les mer om ordninger her.