Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

06.07.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet reformen

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


29.06.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover som trer i kraft 1. august 2022.

Lovendringene er uavhengig av alder og gjelder alle med behov for velferdstjenester, med unntak av barnekoordinator som gjelder for de under 18 år.  


28.06.2022

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2021

Det er nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


27.05.2022

Leve hele livet - prisen 2022

Vi i det regionale støtteapparatet i Oslo og Viken ønsker å invitere deg til å nominere verdige kandidater til årets pris. Forslag til kandidater må sendes inn innen 15.08.2022. Vi ser frem til å få mange gode forslag!


12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023


25.03.2022

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2021

Vi har i år, som tidligere år, laget et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


16.02.2022

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2022

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for kommunene våre.


27.01.2022

Forventningsbrev til kommunene 2022

Brevet belyser viktige tema og forventninger som regjeringen har til kommunene og oss, og skal være med på å skape et godt grunnlag for vår dialog gjennom året.


21.12.2021

Rapport om interkommunalt samarbeid i tidligere Buskerud fylke med randkommuner

Formålet med rapporten er å fremskaffe en oversikt over omfang og innhold av oppgaver som løses i interkommunale samarbeid. Utredningen skal brukes som grunnlag for vår dialog med kommunene.


19.12.2021

Tilbud til utsatte barn og unge og barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Det viktigste tiltaket for utsatte barn, unge og familier er å holde tjenestene for disse målgruppene åpne og tilgjengelige. Det skriver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i et felles brev til statsforvaltere og kommuner.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel