Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av omlastingsstasjon for ordinært avfall- Mr. Pukk Gjenvinning AS, Micheletveien 61 i Oslo kommune

Høringsfrist:
20. januar 2023 23:59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 16. mars 2022 mottatt søknad fra Mr. Pukk Gjenvinning AS om tillatelse til etablering av omlastingsstasjon for ordinært av fall i Micheletveien 61, i Oslo kommune. Statsforvalteren behandler samtidig en søknad om tillatelse fra Mr. Pukk Eiendom AS på samme lokalitet.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden fra Mr. Pukk Gjenvinning AS kan leses i menyen til høyre.

Publisert 14.12.2022

Sammendrag av søknad

Mr. Pukk Gjenvinning AS planlegger etablering av omlastningsstasjon for ordinært avfall, hovedsakelig nærings, bygg og anleggsavfall, på Furuset i Oslo. Søknaden gjelder Micheletveien 61 i Oslo. Eiendommen har gårds- og bruksnummer 112/69.

Det er opplyst at det søkes om mottak av en totalmengde på 70 000 tonn/år. Sorterte varer er planlagt sendt ut så fort containere er fylt opp. Anslagsvis vil det maksimalt være 1 000 tonn ordinært avfall i hallen på samme tid.

Virksomheten etableres i tilknytning til Mr. Pukk AS sitt anlegg for mottak og mellomlagring av avfall. Etter godkjent mottak, vil sortering skje primært med sorteringsmaskin og hjullaster for å re-fylle containere for uttransport nedstrøms. Større plast, metall, tre og papirartikler vil sorteres ut og sendes til gjenvinning. Fraksjoner med bortimot rene gravemasser vil leveres til nabobygget for sikting og gjenbruk, mens ikke-gjenvinnbare fraksjoner vil deponeres, eventuelt sendes til forbrenning, avhengig av sammensetning, nedbrytbarhet og totalt innhold av karbon.

Aktiviteten foregår innendørs, på tett dekke og med eventuell avrenning til oppsamlingstank med mulighet for prøvetaking. I søknaden er det beskrevet at nedbør fra takflater vil gå i eksternt rennesystem og inn i kommunens overvannssystem. Sanitæranlegg og kantine er tilsvarende koblet opp mot kommunens avløpsnett.

Det skal feies jevnlig både innvendig og utvendig. Inngangsportene vil ha hurtiglukkende dører for dager med vindbelastning.

Etter oppstart vil det foretas indre og ytre støymåling.

Eiendommen er ikke regulert, men det foreligger en rammetillatelse fra Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune datert 11. mai 2017. Dette er en midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for en periode på 10 år for utleieren av bygget.

Andre aktiviteter på anlegget

Statsforvalteren har også mottatt en søknad om endring av gjeldende tillatelse for mottak og mellomlagring av masser fra Mr. Pukk Eiendom AS på samme lokalitet. For å sikre en helhetlig vurdering av forurensningen fra disse to anleggene, sendes disse to søknadene på høring samtidig.

Mr. Pukk Eiendom AS søker om å endre sin tillatelse på samme lokalitet til å kunne motta opptil 265 000 tonn avfall årlig.

Søknaden fra Mr. Pukk Eiendom AS er også lagt ut på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider, se lenke i menyen til høyre eller klikk her

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 20. januar 2023. Vi ber om at uttalelser til søknadene gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2021/30540».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
20. januar 2023 23:59