Ny høring av revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken

Høringsfrist:
1. juni 2022 23.59
Erosjon i dråg på åker med høsthvete.
Erosjon i dråg på åker med høsthvete. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Dette høringsforslaget er en revidert versjon av det som var på høring høsten 2021. Forskriften skal bidra til å styrke den innsatsen landbruket allerede gjør for å begrense avrenning og erosjon fra jordbruksarealer, slik at jorda holder seg på jordet.

 

Publisert 28.03.2022, Oppdatert 23.01.2023

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket, Oslo og Viken er nå bestemt og de nye kravene trådde i kraft 1. januar 2023. Les mer på temasiden vår om regionale miljøkrav.


Statsforvalteren i Oslo og Viken er klar over at mange nå er bekymret for matproduksjonen i Norge og Europa, særlig i lys av den pågående krigen i Ukraina. Det er viktig at vi produserer mest mulig trygg mat i Norge. Samtidig har vi hos Statsforvalteren ikke fått noen signaler eller pålegg fra våre overordna myndigheter (Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet) om at vi skal ta mindre hensyn til vannmiljøet vårt i denne situasjonen.

Hva er nytt/endret?

Etter høringen i 2021 fikk vi inn mange gode, konstruktive høringsinnspill. Disse høringsinnspillene har vi tatt med oss inn i vårt arbeid med å utforme gode, målrettede krav.

Den viktigste endringen i dette reviderte forslaget, sammenliknet med høringen høsten 2021, er at kravet om at et 50 meter bredt belte langs vassdrag ikke skulle pløyes om høsten, erstattes med et krav om at 60 % av foretakets areal skal ha plantedekke eller tilsvarende gjennom vinteren. Dette kravet gjelder fortsatt kun i sone 2. Under høringen fikk kravet om en 50 meter bred sone langs vassdrag kritikk for å være for lite målrettet, og for dårlig utredet. I dette høringsforslaget har vi foreslått å erstatte dette kravet med en arealbegrensning for høstpløying.

Her har vi valgt å legge frem to alternativer:

  • Alternativ 1: Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras eller direktesådd høstkorn uten forutgående jordarbeiding
  • Alternativ 2: Minst 60% av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd høstkorn uten forutgående jordarbeiding. Lett høstharving kan likevel tillates til høstkorn/høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september

Det er bonden som bestemmer hvilke arealer dette skal være på sitt foretak, men arealene som kan pløyes må ikke være i konflikt med arealer som berøres av de andre kravene.

Vi har også forsøkt å forenkle språket i kravene.

Tillegget om at vassdrag inkluderer kunstig åpent vannløp (grøfter) uten årssikker vannføring er tatt ut. Definisjonen på høstharving er tatt inn, og dette er definert som maksimalt 10 cm harvedybde, og minst 30 % halm i overflaten.

Virkeområdene er ikke endret siden forrige høringsrunde. Kartet som viser virkeområder ligger ute på våre hjemmesider.

Konsekvensvurdering

Vedlagt dette høringsforslaget finner du et notat, som beskriver hvilke faglige vurderinger vi har gjort når vi har valgt hvilke tiltak som skal inngå i forskrift om regionale miljøkrav, og hvilke konsekvenser dette kan få. Vi har valgt å fokusere spesielt på konsekvensene av krav 6, som setter en arealbegrensning for høstpløying.

Du finner mer informasjon om statistikk og faktagrunnlag på vår hjemmeside. Ta kontakt med oss hvis du savner utregninger vi ikke har tatt med.

Skal du sende høringsinnspill?

Dersom du har høringsinnspill, kan du sende dette på e-post til vårt postmottak, sfovpost@statsforvalteren.no. Merk høringsuttalelsen med "Høringsuttalelse sak 21/24848".  Høringsfristen er 1. juni 2022.

Når gjelder endringene fra?

Forskriften vil tre i kraft 01.01.2023. Det vil si at den gjelder fra vekstsesongen 2023.