Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann - Lørenskog kommune

Høringsfrist:
7. juni 2022

Lørenskog kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann for kommunens ledningsnett med tilhørende pumpestasjon og overløp. Avløpsvann fra Lørenskog kommune føres til Nedre Romerike Avløpsanlegg.

Publisert 19.05.2022

Bakgrunn
Statsforvalteren anmodet Lørenskog kommune den 21.12.2020 om å søke ny tillatelse til drift av avløpsnettet, med bakgrunn av at gjeldende tillatelse fra 10.11.2010 er utdatert, og det har vært vesentlig endring av tilførsler av avløpsvann fra eierkommunene til Nedre Romerike Avløpsanlegg (NRA). Vi har den 30.11.2021 mottatt søknad fra Lørenskog kommune om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsnett. Vi mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 01.03.2022.

Sammendrag av søknaden
Lørenskog kommune søker om tillatelse til drift av kommunen sitt ledningsnett med tilhørende pumpestasjoner og overløp. Kommunen søker om en personekvivalent (pe)-tilførsel til NRA på 184 000 pe BOF5 i 2050. Lørenskog kommune er en del av Oslo tettbebyggelse 02-016-Oslo.

Hovedøkningen i antall pe fra 2019 til 2050 vil være knyttet til befolkningsveksten i kommunen. Anslaget er basert på kommunens egne prognoser som er forankret i reguleringsplaner. Lørenskog kommune forventer en total befolkningsvekst på 62,2 % fra 2019 til 2050.

Kommunalt avløpsvann fra Lørenskog kommune leveres til NRA for behandling og rensing, med utslipp til Nitelva. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) er i dag i søknadsprosess om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra NRA. Rammer NRA IKS søker om er 542 000 pe BOF5 i 2050, der NRA skal motta kommunalt avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Nittedal. NRA IKS sin søknad inkluderer de 184 000 pe BOF5 som Lørenskog kommune søker om.

Lørenskog kommune har tilløpstunnel direkte til NRA. Grensesnittet mellom Lørenskog kommune og NRA går i tunnelen ved kommunegrensen mellom Lørenskog og Lillestrøm kommuner. Avløpsmengden måles ved hjelp av tre avløpsmålere. Disse eies og driftes av NRA IKS.

Lørenskog kommune drifter i dag 122 km avløpsnett, hvorav 109 km er spillvannsledning og 13 km er fellesledning. Kommunen oppgir i søknad at 22 km avløpsledninger har akutt behov for sanering, og 46 km har begynnende saneringsbehov. Kommunen har 14 pumpestasjoner, 11 av dem har nødoverløp. I tillegg har kommunen 11 ordinære regnvannsoverløp. Overløpene registreres med timeteller, og kommunen anslår vannmengder ut ifra det. Overløpsmengder og utlekking fra ledningsnettet antas å være 200 000 m3/år. Vannmengden i regnvannsoverløp varierer mellom 1 094 – 7 484 m3 i årene 2016-2020. Vannmengden i nødoverløp varierer mellom 50 – 468 m3 i årene 2016-2020.

Fremmedvannsandelen er 70 %, der 22-46 % av fremmedvannsmengden er nedbørsavhengig (takvann, overvann etc) og om lag 54-78 % er forårsaket av hendelser som ikke kan knyttes til nedbør (drikkevannsinnlekking mm).

Overløp fra pumpestasjoner og regnvannsoverløp går til 7 resipienter, der 5 av dem har moderat økologisk tilstand (Langvannet, Fjellhamarelva, Losbyelva, Losbyelva bekkefelt (Finstadbekken)) og 2 har dårlig økologisk tilstand (Grønlibekken, Ellingsrudelva).

Lørenskog kommune er med i vannområde Leira-Nitelva. Kommunen gjennomfører årlig lokal vassdragsundersøkelse, i tillegg til vannområdets undersøkelser.

Kommunen har i dag 40 husstander med spredt avløp etter forurensingsforskriften kapittel 12. Lørenskog kommune har planer om å legge en kommunal ledning langs Losbyveien slik at flere husstander i spredt bebyggelse kan koble seg på. Det er ingen umiddelbare planer om å koble på husstander ved Elvågseter da disse ligger så langt utenfor tettbebyggelsen at det vil være svært kostbart.

Lørenskog kommune har gjennomført en miljørisikovurdering i 2020 for avløpssystemet, og har planer for reduksjon av utslipp, herunder områdevis rehabiliteringstiltak, ulike tiltak for å forbedre vannkvaliteten til Langvannet, overvannstiltak og fremmedvann med mer.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Lørenskog kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 07.06.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/40341».

Informasjon om videre saksgang
Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
7. juni 2022