Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Melløs havn i Sarpsborg kommune

Høringsfrist:
24. november 2021

Borregaard AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Melløs havn i Sarpsborg kommune.

Publisert 27.10.2021

Søknad
Borregaard AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Melløs havn (gbnr. 3/3003) i Sarpsborg kommune. Hensikten med mudringen er å sikre tilstrekkelig seilingsdyp for båtene ved havna. Det har tidligere vært mudret i området, men på grunn av tilsig av masser er det nå behov for å mudre på nytt. Borregaard AS søker om mudring av inntil 1100 m3 innenfor et areal på opptil 3800 m2. Det søkes om å mudre 1,3 m ned i sedimentet slik at seilingsdypet blir ca. 6,3 m. Mudrearbeidene gjennomføres ved hjelp av gravemaskin på flåte. De oppgravde massene legges i isolerte barkbinger på land. Massene vil bli prøvetatt før de transporteres til godkjent mottak.  Tiltaket er planlagt gjennomført våren 2022.

Det er tatt sedimentprøver fra tre forskjellige stasjoner innenfor tiltaksområdet. Ved en av stasjonene ble det påvist kvikksølv i tilstandsklasse V, jf. Miljødirektoratets veileder Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608). Det ble også påvist flere PAH-forbindelser, tungmetaller, PCB7 og TBT i tilstandsklasse III-IV. Ved de to andre stasjonene lå nivåene av alle de analyserte miljøgiftene innenfor tilstandsklasse I-II. Sedimentet i tiltaksområdet består hovedsakelig av leire og silt.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 24. november 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/30698.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
24. november 2021

Kontaktpersoner

Dokumenter