Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Vestre Strandvei 93 i Hurum kommune

Høringsfrist:
12. desember 2019

Hurum Holding AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser (etablering av molo), mudring, tildekking av forurensede sedimenter, samt utfylling i strandsonen i forbindelse med utbyggingsprosjektet Hurum Brygge ved Vestre Strandvei 93 i Hurum kommune.

Publisert 07.11.2019

Tiltakshaver søker om å gjennomføre følgende tiltak:

  • Utfylling av 200 000 m3 (± 50 000 m3) med sprengstein for etablering av molo. Utfyllingen vil dekke et areal på ca. 25 000 m2 (± 5000 m2).
  • Utfylling av sprengstein i sjø fra land for å opparbeide kyststi og bryggekonstruksjoner, samt for å tilpasse overgangen mellom strandsone og nytt terrengnivå. Det søkes om å fylle ut ca. 25 000 m3 (± 6000 m3) innenfor 11 000 m2 (2000 m2).
  • Mudring av ca. 3000 m3 (± 750 m3) sjøbunn innenfor planlagt molo. Dybdene i havnen innenfor moloen vil variere fra 0 – 15 meter, og minimum vanndybde bør være mellom 2 – 4 meter. Det må derfor mudres på noen områder som er grunnere enn dette.
  • Etablering av sandstrand. Det vil i første omgang være behov for å fylle ut 3500 m3 for etablering av stranden. Det søkes videre om tillatelse til vedlikehold av stranden med mulighet til utfylling av opptil 3500 m3 sand annet hvert år.

På bakgrunn av at det er påvist forurensede sedimenter i tiltaksområdet søker også tiltakshaver om tillatelse til tildekking av forurenset sediment innenfor to delområder. Delområde A utgjør ca. 3000 m2, og her planlegges det å dekke over sedimentene med et ca. 30 cm tykt tildekkingslag (tykkelsen av sand vil utgjøre 20 cm og tykkelsen av erosjonslaget vil utgjøre ca. 10 cm). I delområde B planlegges det både å mudre og tildekke for å rydde opp i forurenset sediment. Mudring planlegges i de områdene der det er behov for å øke seilingsdybden, mens tildekking planlegges i de resterende områdene. Delområde B utgjør ca. 8100 m2, og ved tildekking planlegges det å benytte ca. 30 cm tykt tildekkingslag.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 12. desember 2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2019/51449.

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse.