Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall – Magnus Narum AS, Eiklesvegen 86 i Gol kommune

Høringsfrist:
6. desember 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 14.06.2018 mottatt søknad fra Magnus Narum AS om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall på deres anlegg i Eiklesvegen 86 (gbnr. 9/96), i Gol kommune.

Publisert 30.10.2019

Sammendrag av søknaden

Magnus Narum AS har i dag tillatelse etter forurensningsloven til omlasting, sortering og mellomlagring av næringsavfall samt mottak og mellomlagring av inntil 20 tonn batterier, gitt 22. november 2010.

Virksomheten mottar primært avfall fra næringsliv, men det opplyses samtidig i søknaden at det ikke er til å unngå at noe farlig avfall kommer inn skjult i dette avfallet. Magnus Narum AS søker derfor om mottak og mellomlagring av farlig avfall i form av impregnert trevirke, isolasjonsplater (XPS/EPS), brannslukkingsapparater, maling, lim og lakk, spraybokser og spillolje. Det søkes også om mottak og mellomlagring av EE-avfall.

Magnus Narum AS søker om følgende mengder for de ulike fraksjonene:

  • EE-avfall – maksimalt mottatt per år: 10 tonn, maksimalt på mellomlager: 5 tonn
  • Impregnert trevirke – maksimalt mottatt per år: 100 tonn, maksimalt på mellomlager 30 tonn
  • maling, lim og lakk, spraybokser og brannslukkingsapparater – maksimalt mottatt og mellomlagret per år: 300 kg
  • spillolje – maksimalt mottatt og mellomlagret per år: 200 liter
  • Isolasjonsplater (EPS/XPS) – maksimalt mottatt og mellomlagret per år: 50 kg

EE-avfall skal lagres i egne miljøkonteinere som sikrer at avfallet ikke utgjør en risiko for avrenning til grunn og vann. Farlig avfall (herunder spraybokser, brannslukkingsapparater, maling lim og lakk, og olje) skal lagres i miljøkonteiner med dobbelt gulv for oppsamling av eventuelt spill og søl, i tillegg er det grusdekke under konteineren. Isolasjonsplater (EPS/XPS) vil mellomlagres på tett dekke og under tak. Impregnert trevirke vil holdes separat fra annet treverk, og lagres på tett dekke under tak.

Søker oppgir at anlegget er omgitt av skog på alle kanter, og at dette vil dempe støy og støv. Avrenningsvann vil samles opp og ledes til oljeutskiller og videre til rensing/etterpolering i infiltrasjonsgrøft. Hallingdalselva er resipient for det rensede avløpsvannet. Tiltaket vil medføre trafikk, og det anslås gjennomsnittlig 6 -7 biler inn og ut av anlegget per dag.

Eiendommen hvor omsøkt tiltak skal foregå er regulert til næringsvirksomhet i «Kommunedelplan for Gol tettstad» (plan-id: 2016003), sist oppdatert 30. mai 2018.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Magnus Narum AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 6.12.2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/1088».

 

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.