Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold

Høringsfrist:
15. november 2019

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 15. november 2019.

Publisert 08.07.2019

Fylkene Akershus og Østfold har hatt områder med miljøkrav i flere år. Miljøkravene er godt innarbeidet og samordnet med tilskudd til regionale miljøtiltak. Vannområder med miljøkrav har hatt egne forskrifter, spesifikke for hvert vannområde. Fylkesmannen ønsker nå å standardisere kravene, og samtidig innføre én forskrift. De regionale miljøkravene er også utvidet med ett punkt. Det er ikke meningen at alle krav skal gjelde i alle områder. Det vil komme tydelig frem i kart hvilke områder som har hvilke krav.

I 2018 var Regionalt miljøprogram på høring. I denne prosessen fikk vi en rekke innspill til våre forslag til nye miljøkrav. Vi har samlet noen av dem i et eget notat, og vi har utarbeidet forslag til ny forskriftstekst.

Kart over regionale miljøkrav 

Det er gjort en helhetsvurdering i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, hvor vi har tatt hensyn til flere faktorer for å vurdere hvor det bør være regionale miljøkrav og hvilke krav som bør gjelde hvor. Se kart over forslag til virkeområder for regionale miljøkrav. 

Kart - høring regionale miljøkrav Akershus og Østfold.PNG

Kort oppsummert kan en si at områdene på kartet merket med grått ikke omfattes av regionale miljøkrav, områdene som er merket som blå vil få miljøkrav punkt 1- 4 og de områdene som er merket med grønt vil få miljøkrav punkt 1-5.  

Områder som ikke har miljøkrav i dag

Vi har på bakgrunn av tilstand, påvirkning, brukerinteresser og miljøkravenes betydning for jordbruksproduksjonen kommet frem til følgende forslag:  

  • Alle områder som ikke tidligere har hatt miljøkrav, men hvor det er særlig stort behov for tiltak, vil få miljøkrav 1-4 (blått i kartet).   
  • For de områdene hvor det er behov for tiltak, men ikke fullt så store behov som i punktet over, vil en helhetsvurdering gjøre at de ikke får miljøkrav (grått i kartet). Områdene er likevel prioriterte for miljøtilskudd.  

Områder med miljøkrav i dag 

For de områdene som nå har miljøkrav foreslår vi noen endringer: 

  • Med et oppdatert og bedre kunnskapsgrunnlag har vi i enkelte områder lempet på miljøkravene. Dette gjelder Haldenvassdraget i sør.
  • I andre områder er miljøkravene helt fjernet. Dette gjelder enkelte områder i Glomma sør for Øyeren.
  • I enkelte sårbare områder med miljøkrav har vannkvaliteten blitt forbedret på grunn av høy tiltaksgjennomføring. Her vil likevel miljøkravene videreføres for å unngå at tilstanden forverres igjen. Eksempel på det finner vi i Morsa og PURA vannområde.  

Når gjelder endringene fra?

For de områdene som har miljøkrav i dag, vil forskriften gjelde fra 1. januar 2020. For nye områder vil forskriften gjelde fra 1. januar 2021. For alle områder vil punkt 1 gjelde fra 2021.

Høringsfrist 

Høringsfristen settes til 15. november. For å kunne systematisere høringsinnspillene enklere, ber vi dere om å bruke dette skjemaet når dere sender inn høringsuttalelse.