Forslag om vern av skog på høring

Høringsfrist:
31. juli 2019 23.59

Verneplanene for 13 skogområder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 31. juli 2019.

Publisert 31.05.2019

Verneforslaget gjelder åtte nye naturreservater og fem utvidelser av eksisterende verneområder. Noen innebærer en endring av verneform fra landskapsvern til naturreservat. 

Skogen som foreslås vernet er både privat og offentlig eid. De private arealene er tilbudt til vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Områdene består i hovedsak av eldre skog og skog med viktig biologisk mangfold.

Nye verneområder som foreslås

Områder som foreslås utvidet

  • Kolknuten naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud. Utvidelse på ca. 4 946 daa. To eiendommer: Statskog SF og Opplysningsvesenets Fond. Kart og verneforskrift (pdf).
  • Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ved Nedalsfjellet, Sigdal kommune, Buskerud. Utvidelse på ca. 6 908 daa. Privat eid. Kart og verneforskrift (pdf).
  • Løkenesskogen, Asker kommune, Akershus. Ca. 150 daa, totalt areal på ca. 263 daa. Hovedvekten av området omfattes av eksisterende landskapsvernområde. Kommunalt eid. Kart og verneforskrift (pdf).
  • Skaugumsåsen og Åstad naturreservater, Asker kommune, Akershus. Alternativ A: Utvidelse på ca. 217 daa, totalt areal på ca. 624. Alternativ B: 287 daa, totalt areal på ca. 693. Deler omfattes av eksisterende landskapsvernområde. Kommunalt eid. Kart og verneforskrift (pdf).
  • Nordre Skaugumsåsen naturreservat, Asker kommune, Akershus. Utvidelse på ca. 171 daa, totalt areal på ca. 1265 daa. Eid av Miljødirektoratet. Kart og verneforskrift (pdf).

Om områdene og høringsdokumentene

Dokumentene som nå er på høring finner du alle på denne siden. I oversikten over har vi lenket opp kartene med foreslåtte grenser og forslagene til verneforskrifter som viser hvilke regler som vil gjelde i verneområdene. 

I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon om områdene, blant annet om hva som gjør at naturen i områdene anbefales vernet, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart for områdene i mars

Der det finnes rapport fra naturfaglige registrering er det også lagt ved.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Områder som er tatt ut eller utsatt

To områder er tatt ut av verneplanen etter oppstartsmelding og sendes ikke på høring. Det gjelder Tyssjøfjellet og Brennåsen i Kongsberg som er tatt ut av hensyn til forsvarets interesser i Hengsvann skyte- og øvingsfelt. Høringen av Trollvann i Oslo er utsatt i påvente av at reguleringsplanarbeidet med konsekvensutredning for alpinanlegget har kommet noe lenger.

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 31. 07.2019 på e-post 

fmovpost@fylkesmannen.no

eller i brev

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2019/32315 og navn på området innspillet gjelder.