Kontrollkommisjoner i psykisk helsevern – Oslo og Viken

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å ivareta den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonene skal drive kontroll med vedtak om tvunget psykisk helsevern, behandle klager og føre kontroll med pasientenes velferd.

 

Publisert 15.10.2020

Kontrollkommisjonenes saksbehandling er regulert i reglene i psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften og skal bidra til å ivareta pasientenes behov for rettsikkerhet ved særlig inngripende vedtak. De særskilte saksbehandlingsreglene suppleres av reglene i forvaltningsloven.

Det skal være en kontrollkommisjon knyttet til alle enheter (institusjoner og avdelinger) i spesialisthelsetjenesten hvor det er tillagt kontrollkommisjonen å treffe avgjørelser. I praksis vil dette være ved alle døgnenheter i spesialisthelsetjenesten og dagenheter/poliklinikker i spesialisthelsetjenesten som er godkjent for å ha ansvar for tvungent vern.

Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.

Departementet har et overordnet ansvar for at kontrollkommisjonsordningen fungerer tilfredsstillende. Den nærmere faglige og praktiske oppfølgingen av kommisjonene utføres av Helsedirektoratet. Fylkesmannen er delegert ansvaret for å oppnevne medlemmer. Ved oppnevning forholder vi oss til rundskrivet om oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet», IS-5/2014, fra Helsedirektoratet.

  • Kommisjonene skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer.
  • Kommisjonene skal ha et medlem som er lege, gjerne med spesialitet i allmennmedisin og med lang praksis som lege.
  • Kommisjonene skal ha to legmedlemmer, hvorav ett medlem må ha vært pasient under psykisk helsevern, nærstående til pasient, eller ha pasientinteresser i stilling eller verv. Det andre medlemmet kan for eksempel ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn.
  • Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.
  • Medlemmene blir oppnevnt for fire år og kan gjenoppnevnes inntil en gang i samme kommisjon.
  • Mer spesifikke krav til kvalifikasjoner hos medlemmene er også å finne under fanen om kunngjøringer av ledige verv.

  • Fylkesmannen skal sikre at rekruttering og oppnevning skjer på en åpen og tillitsvekkende måte, slik at aktuelle kandidater som hovedregel gis anledning til å søke verv i kommisjonene.
  • Når det er behov for nye oppnevninger i kommisjonene, kunngjøres dette på Fylkesmannens nettsider og eventuelt i relevante fagblader.
  • Med jevne mellomrom mottar Fylkesmannen henvendelser om verv og åpne søknader til potensielt kommende verv tas derfor imot. Se mer om dette under fanen for kunngjøringer av verv.

I Viken fylke er det åtte kontrollkommisjoner:

AHUS I – Akershus universitetssykehus

AHUS: Avdeling for akuttpsykiatrisk (Lørenskog), AHUS: DPS Nedre Romerike (Lillestrøm), AHUS: DPS Øvre Romerike (Jessheim), Hurdalssjøen recoverysenter

AHUS II – Akershus universitetssykehus

AHUS: DPS Groruddalen (Jerikoveien, Rosenborgveien og Skytta døgnavdeling), AHUS: Spesialpsykiatri, Lurud, AHUS: Alderspsykiatrisk avdeling, Skytta, Furukollen psykiatriske senter, NKS Grefsenlia

AHUS III – Akershus universitetssykehus

AHUS: DPS Follo, AHUS: ungdomspsykiatrisk klinikk (UK), AHUS: Bråten behandlingssenter, NKS Østbytunet Ungdomshjem, Vestre Viken: Ungdomsseksjonen Bjerketun

Vestre Viken HF (VVI)

Psykiatrisk avdeling Blakstad (Akuttseksjonene A, B og C),  DPS Asker (inkludert døgnseksjonen Hvalstadåsen), DPS Bærum (inkludert døgnseksjonen Dr. Høsts vei)

Nedre Buskerud og Vestre Viken, Blakstad (ekskl. akutte seksjoner)

Blakstad sykehus, elektive enheter (Sikkerhetsseksjonen, Psykose A og B, Alderspsykiatri A og B, Utredningsseksjonen, Seksjon for utviklingshemming og Autisme, BET-seksjonen), DPS Drammen (Poliklinisk enhet og Døgnseksjonen Konnerud), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) (Akuttseksjonen, Seksjon for spiseforstyrrelser, Utredningsseksjonen), Crux Bergfløtt behandlingssenter (Døgnavdeling og Poliklinikk)

Øvre Buskerud

Modum Bads Nervesanatorium, Hallingdal Sjukestugu, Ringerike Sykehus, psyk. Døgnavd. Røysetoppen, Ringerike Sykehus, psyk. Poliklinikk, Kongsberg DPS, BUPA fam.enheten

Østfold I

Kalnes: PAM - Psykiatrisk akuttmottak, Psykosebehandling 1 og 2, Affektive lidelser, DPS-nordre Østfold, DPS Fredrikstad, DPS-Halden/Sarpsborg, Ungdomspsykiatrisk seksjon

Østfold II

Kalnes: Alderspsykiatrisk seksjon, Sikkerhetsseksjon 1 og 2, Psykosebehandling 3, Psykiatrisk utredning

 

I Oslo fylke er det åtte kontrollkommisjoner:

OUS I - Oslo universitetssykehus

OUS: Akuttpsykiatrisk seksjon, OUS: Søndre Oslo DPS

OUS II - Oslo universitetssykehus

OUS: Seksjon for psykosebehandling, enhetene ved Dikemark), OUS: Alderspsykiatrisk seksjon (inkl. døgnenheten på Vardåsen), OUS: Regional seksjon for spiseforstyrrelse (RASP), OUS: DPS Nydalen

OUS III - Oslo universitetssykehus

OUS: Regional Sikkerhetsavdeling (RSA), døgnenhetene (Dikemark), OUS: Regional seksjon for psykisk utviklingshemming/autisme (Asker), OUS: RSA, Fengselspsykiatrisk poliklinikk (Oslo fengsel og Bredtvedt)

OUS IV - Oslo universitetssykehus

OUS: Seksjon for psykosebehandling (enhetene ved Gaustad), OUS:Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (Gaustad), Lukas Stiftelsen, Skjelfoss

OUS V - Oslo Universitetssykehus

OUS: Barneseksjonen, Psykisk helse (enhet A, enhet B og Front-team), OUS: Ungdomsseksjonen, Psykisk helse (akutt døgnbehandlingsenhet UPA og intermediær enhet), OUS: Seksjon for tidlig psykosebehandling)

Diakonhjemmet sykehus (DHS)

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Alderspsykiatrisk avdeling

Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) I

Lovisenberg: Psykiatrisk klinikk (akuttavdeling), Vor Frue Hospital, Post Halvard (Oslo Hospital)

Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) II

Lovisenberg DPS, Manifestsenteret